Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu xử của vữa xi măng trong quá trình hình thành ettringite gián đoạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hướng
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững TISDV-2013 (ISBN 978-604-82-0019-0); Số: 01;Từ->đến trang: 297-286;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự hình thành ettringite gián đoạn là một kiểu tấn công nội sulphate của vật liệu của xi măng (bê tông, vữa,…). Nó có thể hình thành khi bê tông non chịu một nhiệt độ lớn hơn 650C và sau đó tồn tại trong môi trường ẩm. Đây là một hiện tượng hóa lý gây ra giãn nở dẫn đến nứt làm giảm cường độ và độ bền cơ học của bê tông. Do tính phức tạp của nó nên sự hiểu biết về vấn đề này cho đến nay là chưa thật sáng tỏ, đặc biệt là những giải thích về cơ chế giãn nở do ettringite gián đoạn gây ra. Với những kết quả thu được trên các mẫu vữa trong thời đoạn hơn 500 ngày, bài báo này sẽ góp phần làm sáng rõ các ứng xử cũng như mối quan hệ giữa vi cấu trúc, các đặc tính cơ học và giãn nở do ettringite gián đoạn gây ra.
ABSTRACT
Delayed Ettringite Formation (DEF) is a type of internal sulfate attack of cementitious materials (concrete, mortar, etc.). It may be formed when the young concrete has been the temperature greater than 650C and then survives in a moist environment. This is a physico-chemical phenomenon inducing an expansion that could lead to cracking of concrete. Because its complexity, the understanding of this problem is today unclear, especially the explanation of the expansion mechanism due to the DEF. Our experimental results on the mortars carried over a period of over 500 days will contribute to clarify the behaviors as well as the relationship between the microstructure, mechanical properties and the expansion caused by the DEF.
[ 2013-1.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn