Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bài học từ những công trình bê tông khối lớn hư hỏng do tấn công nội sun-phát
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hướng
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG; Số: 5(78);Từ->đến trang: 43-48;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên thế giới, nhiều công trình bê tông khối lớn có dấu hiệu của hiện tượng trương nở do các nguyên nhân từ bên trong của bê tông (tính chất của cốt liệu, loại xi măng, tính chất của nước trộn,…). Các phản ứng bên trong của bê tông có thể biểu hiện dưới hai dạng bệnh: Phản ứng kiềm cốt liệu và tấn công nội sun-phát. Bài báo này quan tâm đến bệnh gây hư hỏng công trình bê tông khối lớn do tấn công nội sun-phát. Trong bối cảnh Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu trong phòng thí nghiệm cũng như các nghiên cứu hiện trường, do đó thông qua việc khảo sát, phân tích một số công trình bê tông khối lớn đã hư hỏng do tấn công nội sun-phát kết hợp với các thành tựu khoa học trong lĩnh vực này, bài báo này góp phần làm sáng tỏ các cơ chế tấn công nội sun-phát đối với công trình bê tông khối lớn.
ABSTRACT
In the world, many massive concrete structures have signs of the expansive phenomena by internal causes of concrete (the nature of aggregate, the type of cement, the properties of the mixed water,...). The inside reactions of the concrete can be expressed in two types of pathologys: the reaction of aggregative alkali and the internal sulfate attack. The present paper is concerned about the disease that damages the massive concrete works due to internal sulfate attacks. In the context of Vietnam there are few intensive researches in the laboratory as well as field studies, so through the surveys, analyses of some massive concrete structures that were damaged by internal sulfate attacks, in combination with scientific achievements in this field, this paper contributes to clarifying the mechanisms of the internal sulfate attacks for massive concrete works.
[ 2014-2.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn