Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,278

 Nghiên cứu dùng nguyên liệu khoáng puzơlan Quảng Ngãi để thay thế cho một phần xi măng trong bê tông xi măng xây dựng công trình.
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Văn Tươi; Thành viên:  TS. Nguyễn Văn Hướng, ThS. Nguyễn Thị Lộc, ThS. Phạm Cường
Số: ĐT 01-14 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn