Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,693

 Chú giải học triết học nhìn từ góc độ giao tiếp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Bá Hòa
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Nhận thức chú giải học về triết học kinh điển trong thời đại ngày nay" (International Conference – Hermeneutic Understanding of Classical Philosophies in Contemporary Times) do Viện Triết học - Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Hội đồng nghiên cứu Giá trị và Triết học (Hoa Kỳ) tổ chức (by the Vietnam Academy of Social sciences Institute of Philosophy and The Council for Research in Values and Philosophy (USA) held).
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: July 8-9th;Từ->đến trang: 255-262;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chú giải học triết học nằm trong dòng chảy chung của triết học hiện đại. Nó quan tâm tới những vấn đề sinh tồn của con người với tính cách một sinh thể văn hóa hiện hữu trong ngôn ngữ - “ngôi nhà của tồn tại” và có cơ sở bản thể của mình là “hiểu biết”. Hiểu biết này bộc lộ ra chính trong giao tiếp văn hóa với tha nhân thông qua ngôn ngữ viết (văn bản) hay ngôn ngữ nói (lời nói). Chính vì vậy chú giải trở thành một thành tố không thể thiếu của tồn tại người, hay có thể nói theo cách diễn đạt của Heidegger, tồn tại người (Dasein) là tồn tại chú giải. Nghệ thuật chú giải là phương thức đặc biệt của tồn tại người. Chú giải học có nhiệm vụ phát huy tối đa tính cởi mở của tồn tai người với thế giới và với các tồn tại người khác nhằm né tránh hiểu lầm, ngộ nhận.
ABSTRACT
Philosophical hermeneutics in the mainstream of modern philosophy. It concerned the issues of human survival with personality a cultural organisms exist in language - "home of existence" and the basis of your identity is "understanding". This knowledge reveals the cultural communication with others through written language (text) or spoken language (speech). Therefore annotations become an indispensable element of human existence, that is to say according to the wording of Heidegger, human existence (Dasein) is hermeneutic. Art hermeneutic are special methods of human existence. Hermeneutics is responsible for maximizing the openness of human existence with the world and with other people exist to evade misunderstanding, misperception.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn