Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,138,584

 Vấn đề bóc lột ở Việt Nam nhìn từ học thuyết giá trị của C.Mác
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Bá Hòa
Nơi đăng: Hội thảo khoa học: "Học thuyết Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam", Trường Đại học Kinh tế - Luật Tp. Hồ Chí Minh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 12;Từ->đến trang: 120-128;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong điều kiện của nước ta hiện nay, khi trình độ phát triển của lực lượng sản xuất còn ở trình độ thấp, nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi một cách toàn diện sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì sự tồn tại nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, và tất yếu bóc lột sẽ có nhiều biểu hiện khác nhau là khách quan, phù hợp với quy luật phát triển. Việc nhận diện vấn đề bóc lột ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay nhìn từ học thuyết giá trị của C.Mác là một việc làm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.
ABSTRACT
In the conditions of our country, when the level of development of productive forces are still at a low level, the economy is undergoing a comprehensive transformation to a market economy under socialist orientation , then the existence of multiple forms of ownership, numerous economic sectors, and the inevitable exploitation will have different expression is objective, in accordance with the law of development. The identification of the problem of exploitation in Vietnam in the current period as seen from the value of Karl Marx doctrine is a significant employment in both theory and practice.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn