Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,060

 Lý luận về Chủ nghĩa tư bản nhà nước của V.I.Lênin trong Chính sách Kinh tế mới (NEP)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Bá Hòa và cộng sự
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Chính sách Kinh tế mới (NEP) của V.I.Lênin - Giá trị lý luận và thực tiễn" do Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017); Số: Tháng 10/2017;Từ->đến trang: 38-49;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lý luận về chủ nghĩa nghĩa tư bản nhà nước trong Chính sách kinh tế (NEP) mới của V.I.Lênin là một trong những di sản quan trọng, không chỉ đối với công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế ở nước Nga Xôviết đầu những năm 20 của thế kỷ XX, mà còn trở thành tiền đề lý luận và thực tiễn cho những quốc gia đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội như Việt Nam hiện nay. Quá trình vận dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước trong điều kiện Đảng Cộng sản cầm quyền, Nhà nước kiểu mới của những người cộng sản và nhân dân lao động trực tiếp quản lý và điều hành xã hội ở một nước tiểu nông lạc hậu như nước ta là một quá trình hợp quy luật và trùng hợp với cách đặt vấn đề của V.I.Lênin cách đây hơn 90 năm.
ABSTRACT
The theory of state capitalism in the New Economic Policy (NEP) of V.I. Lenin is one of the important heritages, which not only contributed to the economic recovery and development in Russia in the 20s of the twentieth century, but also becomes a theoretical and practical foundation for countries in transition to socialism as Vietnam today. The process of applying state capitalism in the context of the ruling Communist Party, the new state of the communists and the working people who directly manage and operate the society in a backward farming country like Vietnam is a process that is suitable with and coincides with the V.I. Lenin’s way in putting problems over 90 years ago.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn