Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,745,941

 Quan điểm về dân chủ của Karl Marx trong "Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hegel" và ý nghĩa của nó đối với Việt Nam hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung)
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Tư tưởng của C.Mác về mối quan hệ giữa công bằng xã hội với dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó" (Karl Marx's thought on the relation between social justice and democracy and its current relevance), do Viện Triết học và Quỹ Rosa - Luxemburg khu vực Đông Nam Á tổ chức,Nxb Khoa học xã hội.; Số: ISBN 978-604-956-491-8;Từ->đến trang: 215-228;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn