Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,603,364

 Văn hóa gia tộc Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Bá Hòa
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam; Số: 01;Từ->đến trang: 89-96;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Văn hóa gia tộc ở Việt Nam có nhiều nét đặc thù, có những giá trị và hạn chế. Những giá trị nổi bật là: ý thức tìm về nguồn cội, việc ghi dấu ấn của những giá trị văn hiến trong dòng chảy văn hóa dân tộc, vai trò quan trọng trong giáo dục nhân cách cá nhân, góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học trong dòng họ, gia tộc. Bên cạnh đó, văn hóa gia tộc còn có những hạn chế như: khuếch trương gia tộc, lợi dụng tâm linh, tín ngưỡng thờ cúng dòng họ để ganh đua; đưa quan hệ gia tộc vào trong quan hệ nhà nước; lối sống tiểu nông, gia trưởng, bè phái. Người Việt Nam cần nhận thức rõ giá trị và hạn chế của văn hóa gia tộc ở Việt Nam; từ đó, có giải pháp phù hợp để phát huy giá trị và khắc phục hạn chế.
ABSTRACT
The clan culture in Vietnam bears many characteristics, with both values ​​and limitations. Among them, the outstanding values are the sense of one’s origin, the cultural and civilisation values imbued ​​in the flow of the national culture, the important role in nurturing good personality, and the encouragement towards learning in the family and clan. Yet, the clan culture does have limitations such as being abused to boost the position of one’s own clan, being abused in the spiritual activities and worship to vie with other clans, the family ties brought into the working relations in the offices, the petty peasant lifestyle, patriarchy and sectarianism. Vietnamese people should be clearly aware of the values and limitations of the clan culture, and, from that, find appropriate solutions to bring into full play the former and overcome the latter.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn