Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,556,927

 Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân và ý nghĩa của vấn đề này trong việc xây dựng con người mới hiện nay
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Bá Hòa
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn