Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,543

 Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa thực dụng Mỹ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung)
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 4 (53);Từ->đến trang: 93-100;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chủ nghĩa thực dụng ra đời ở Mỹ vào cuối thế kỷ 19 và phát triển đến đỉnh điểm ở đầu thế kỷ 20. Quá trình tồn tại và phát triển của nó gắn liền với thời kỳ hoàng kim của triết học Mỹ; nhưng nó được xem là tinh hoa tinh thần của thời đại Mỹ; là đặc sản tinh thần của nước Mỹ. Trong bài viết này; tác giả nêu và phân tích mộtsố nội dung chủ yếu của chủ nghĩa thực dụng như: tư tưởng; khái niệm và ý nghĩa của nó; thực tồn và hiệu quả hoạt động của cá nhân; niềm tin là cơ sở của hành động; kinh nghiệm là dòng chảy của ý chí… để từ đó làm rõ bản chất của một học thuyết triết học.
ABSTRACT
Pragmatism was born in the U.S. in the late 19th century and reached its peak development in the early 20th century. Its existence and development are associated with the heyday of American philosophy; but it is considered the quintessential American spirit of the times; a special spirit of America. In this article; the author statesand analyzes some main contents of pragmatism such as ideas; concepts and its significance; the existence and performance of an individual. Beliefs are the bases of action and experience the flow of wills.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn