Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,588

 Chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng Đảng qua các kỳ đại hội
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung)
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học: "Một số giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức trong cán bộ, đảng viên hiện nay; Số: Tháng 11;Từ->đến trang: 106-116;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn