Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,819

 Giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên và vai trò của nó đối với công tác phát triển đảng viên trẻ ở Đại học Đà Nẵng hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Bá Hoà
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 7 (63);Từ->đến trang: 19 -23;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giáo dục chính trị tư tưởng được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt của giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và việc phát triển đảng viên trẻ trong sinh viên là trách nhiệm chính trị của các cấp ủy đảng ở các trường đại học cao đẳng trong cả nước nói chung, Đại học Đà Nẵng nói riêng. Xác định được tầm quan trọng của vấn đề này, Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Đại học Đà Nẵng chỉ rõ: “Các tổ chức của Đảng phải thường xuyên làm tốt việc phát triển đảng viên mới, đặc biệt là đảng viên trong sinh viên. Đồng thời phải xem xét và kịp thời đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất không còn đủ tiêu chuẩn”.
ABSTRACT
Political and ideological education is considered to be one of the most important and throughout tasks of the higher education in Vietnam today. The political and ideological education and the development of young party members among students are the responsibilities of the political party committees in all universities and colleges in general, and the University of Danang in particular. With regard to the importance of this issue, in the document of the third Party Congress, The University of Danang's Party states that: “The Party's organizations are often responsible for the development of new Party members, especially among students. Howe
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn