Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,267,873

 Ảnh hưởng của giá trị truyền thống đến văn hóa pháp luật của người Việt Nam hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Bá Hòa
Nơi đăng: Tạp chí Triết học; Số: 5;Từ->đến trang: 78-84;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đặc điểm nổi trội và đậm nét truyền thống của cư dân nông nghiệp Việt Nam là tính cộng đồng bền chặt, trong đó: Nhà – Làng – Nước là một kết cấu xã hội thống nhất. Với cơ cấu xã hội mà Làng là đơn vị tụ cư chủ yếu, nơi diễn ra mọi hoạt động sản xuất, chiến đấu, sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân, thì người Việt có truyền thống chủ trương giải quyết mọi tranh chấp thông qua con đường hòa giải, như tục ngữ có câu: “Vô phúc đáo tụng đình”. Điều này cho thấy, văn hóa pháp luật Việt Nam, xưa và nay luôn chứa đựng giá trị truyền thống và tính nhân văn sâu sắc của dân tộc. Bài viết nhằm chỉ ra những ảnh hưởng của giá trị truyền thống đến văn hóa pháp luật của người Việt Nam hiện nay.
ABSTRACT
Outstanding characteristics of traditional and bold residents Vietnam's agricultural community stronger, including: House - Village - Water is a unified social structure. With the village social structure that is the main settlements, where the production activities, fighting, cultural and spiritual life of the people, the Vietnamese people have traditionally advocated resolve any dispute through the path of reconciliation, as a proverb that says: "Countless families being original proceedings". This shows that the law of Vietnam culture, past and present always contains traditional values ​​and deep humanity of the nation. This paper attempts to point out the influence of traditional values ​​to the culture of Vietnam law today.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn