Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,745,927

 Quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Bá Hòa
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam; Số: 3 (88) 2015;Từ->đến trang: 94-100;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thì đòi hỏi pháp luật phải trở thành công cụ điều chỉnh hữu hiệu nhất trong cuộc sống, đồng thời, nó phải trở thành văn hóa trong sinh hoạt hàng ngày của mọi tầng lớp nhân dân. Muốn làm được điều đó, chúng ta phải có những cái nhìn đa chiều về văn hóa pháp luật Việt Nam hiện nay. Việc nghiên cứu những tác động tích cực cũng như tiêu cực của các giá trị văn hóa truyền thống đến đời sống nói chung, trong đó có văn hóa pháp luật, thiết nghĩ là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Bài viết này nhằm chỉ ra những biểu hiện của tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam từ diễn trình phát triển của văn hóa dân tộc.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
To build successfully the socialist rule of law in Vietnam, the law must be the most effective tool to correct behavior of people in all social strata. To do that, we have to have multiple perspectives on the law of Vietnam culture today. The study of the positive effects and negative values ​​of traditional culture and life in general, including legal culture, design thinking is to make significant theoretical and practical depth. This article points out the Expression sentiment - arguments in the culture law culture of Vietnam from legal process of development of the national culture.unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn