Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,747,061

 Tác động nội sinh ngoại sinh đến sự hình thành quan hệ tình trong văn hóa Việt Nam truyền thống
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Bá Hòa
Nơi đăng: Hội thảo khoa học "Nhận diện văn hóa với tư cách là sức mạnh nội sinh của sự phát triển và của dân tộc trong giai đoạn mới" thuộc đề tài trọng điểm cấp Nhà nước "Định hướng phát triển văn hóa - sức mạnh nội sinh của dân tộc trọng điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế", mã số KX.04.14/11-15 do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, 8.2014; Số: 8.2014;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trải qua hàng ngàn năm tồn tại và phát triển, cùng với những thăm trầm của lịch sử dân tộc, nền văn hóa Việt Nam không chỉ giữ cho mình những nét bản sắc riêng của văn hóa bản địa, mà với tính chất của một nền văn hóa mở, chúng ta luôn sẵn sàng tiếp thu những cái hay, cái đẹp từ các yếu tố ngoại sinh từ những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Trong sự phát triển của mình, văn hóa Việt Nam luôn bao chứa những lớp trầm tích với nhiều gam màu khác nhau, trong đó phải kể đến mối quan hệ tình - lý trong văn hóa của người Việt. Bài viết này chỉ ra những tác động cơ bản từ các yếu tố nội sinh và ngoại sinh đến sự hình thành quan hệ tình - lý trong văn hóa Việt Nam truyền thống.
ABSTRACT
Spread over thousands of years of existence and development, along with visits and downs of the nation's history, culture Vietnam not only keep their own identity traits of indigenous culture, but with the nature of the background open culture, we are always ready to absorb the beauty, the beauty of the exogenous factors from the cultural essence of humanity. During its development, Vietnam culture which always contain sediments with different colors, in including the relationship - in the culture of Vietnam. This article addresses the basic actions of the endogenous and exogenous to the formation of a sentiment and arguments the traditional culture of Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn