Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,821,487

 Một số biểu hiện của ngôn ngữ văn học Trung đại trong văn bản thần tích thời Hùng Vương
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Đức Luận
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia " Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa", Đại học Sư phạm, ĐHĐN; Số: Nxb. Thông tin và Truyền thông;Từ->đến trang: 230-236;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn