Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,962

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Triết lí giáo dục Việt Nam từ truyền thống đến hiện đai. Tác giả: Lê Đức Luận. Nxb. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Số: 42/QĐ-NXB. Trang: 303-314. Năm 2021. (Jul 8 2021 9:41AM)
[2]Bài báo: Tín hiệu thẩm mĩ về màu sắc trong thơ Quang Dũng. Tác giả: Lê Đức Luận, Hoàng Thị Linh Giang. Ngôn ngữ và đời sống. Số: 8 (301). Trang: 93-99. Năm 2020. (Jul 8 2021 9:37AM)
[3]Bài báo: Các yếu tố cấu tạo trong từ ghép láy nghĩa. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 6 (286). Trang: 20-25. Năm 2019. (Jun 10 2019 4:31PM)
[4]Bài báo: Tín hiệu thẩm mĩ về tình yêu trong ca dao người Việt. Tác giả: Lê Đức Luận. Nhà xuất bản Dân Trí. Số: 978-604-88-7740-8. Trang: 1348-1357. Năm 2019. (Jun 10 2019 5:57PM)
[5]Bài báo: Đặc điểm cấu tạo và chức năng cú pháp của thành ngữ trong các bản tin phát thanh truyền hình huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Tác giả: Lê Đức Luận, Trần Ngọc Đức. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời Sống, Hà Nội. Số: 9 (289). Trang: 99-105. Năm 2019. (Feb 10 2020 9:30PM)
[6]Tham luận: Đặc điểm giới biểu thị trong ngôn ngữ ca dao người Việt. Tác giả: Lê Đức Luận. Nhà xuất bản Đại học Huế. Trang: 415-423. Năm 2019. (Feb 10 2020 9:38PM)
[7]Bài báo: Tín hiệu thẩm mĩ về không gian Tây Nguyên trong thơ Văn Công Hùng. Tác giả: Lê Đức Luận, Ngô Thị Thanh Vân. Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 7 (274). Trang: 117-123. Năm 2018. (Jan 17 2019 9:34PM)
[8]Bài báo: Tín hiệu văn hóa trong ngôn ngữ ca dao và thơ hiện đại. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào. Số: 07-3. Trang: 55-60. Năm 2018. (May 29 2018 9:48PM)
[9]Bài báo: Một số đặc điểm địa danh Núi Thành, Quảng Nam. Tác giả: Lê Đức Luận, Nguyễn Như Quỳnh. Đại học Quảng Nam. Số: 5. Trang: 361-368. Năm 2018. (May 29 2018 9:52PM)
[10]Bài báo: Yếu tố “bà” trong ngôn ngữ Quảng Nam. Tác giả: Lê Đức Luận. Đại học Quảng Nam. Số: 5. Trang: 357-361. Năm 2018. (May 29 2018 9:53PM)
[11]Bài báo: Đặc điểm tên gọi các loại cá biển ở Quảng Trị. Tác giả: Lê Đức Luận, Trần Thu Hiền. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN. Số: 27 (01) 2018. Trang: 31-36. Năm 2018. (Jan 17 2019 9:28PM)
[12]Bài báo: Con gà trong ngôn ngữ và văn hóa Việt. Tác giả: Lê Đức Luận. Khoa học xã hội Việt Nam. Số: 3 (112)-2017. Trang: 52-59. Năm 2017. (Apr 10 2017 2:53PM)
[13]Bài báo: Đặc điểm địa danh tự nhiên ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Lê Đức Luận, Quách Triều Đổng. Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Nxb Dân Trí. Số: 9. Trang: 1417-1427. Năm 2017. (May 29 2018 9:57PM)
[14]Bài báo: Đặc điểm tri nhận trong thơ Hàn Mặc Tử. Tác giả: Lê Đức Luận, Nguyễn Thị Tây Thi. Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Nxb Dân Trí. Số: 9. Trang: 1417-1427. Năm 2017. (May 29 2018 9:59PM)
[15]Bài báo: Từ trường ngữ âm đến trường nghĩa. Tác giả: Lê Đức Luận. Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Nxb. Khoa học xã hội. Số: 12. Trang: 504-508. Năm 2017. (May 29 2018 10:01PM)
[16]Bài báo: Đặc điểm của ngôn ngữ và văn hóa của từ ngữ biểu thị phạm trù ăn trong ca dao người Việt. Tác giả: Lê Đức Luận, Ngô Thị Hoài Thương. Tạp chí Khoa học và giáo dục Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Số: 23(02). Trang: 49-54. Năm 2017. (May 29 2018 9:35PM)
[17]Bài báo: Vai trò liên kết của một số phép liên kết hình thức trong văn bản hành chính nhà nước. Tác giả: Lê Đức Luận, Trương Phương Thảo. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Số: 24(03). Trang: 69-76. Năm 2017. (May 29 2018 9:40PM)
[18]Bài báo: Chu trình diễn ngôn trong “Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Tác giả: Lê Đức Luận, Nguyễn Thị Tăng. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Số: 25(04). Trang: 6-13. Năm 2017. (May 29 2018 9:44PM)
[19]Tham luận: Từ đặc điểm ngôn ngữ đến tộc danh người Nguồn. Tác giả: Lê Đức Luận. Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học-Nhà xuất bản Dân Trí. Trang: 283-292. Năm 2016. (Sep 5 2016 8:43PM)
[20]Bài báo: Tư tưởng Phật giáo trong truyện dân gian Việt Nam. Tác giả: Lê Đức Luận. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Số: Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Trang: 339-348. Năm 2016. (Feb 6 2017 8:54PM)
[21]Bài báo: Một số vấn đề dạy-học Ngữ Văn theo phương pháp tích hợp. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Dạy và học ngày nay. Số: 8-2016 ISSN 1859 2694. Trang: 17-19. Năm 2016. (Sep 5 2016 8:49PM)
[22]Tham luận: Địa danh du lịch biển đảo Nam Trung Bộ trong vè Các lái. Tác giả: Lê Đức Luận. Đại học Văn Hiến. Trang: 157-164. Năm 2016. (Oct 10 2016 10:36PM)
[23]Bài báo: Cách đánh dấu sự vật qua định danh trong tiếng Việt. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Khoa học Yersin Đà Lạt. Số: 01. Trang: 85-91. Năm 2016. (Feb 6 2017 8:32PM)
[24]Bài báo: Đặc điểm nghệ nhân và làng nghề trong truyền thuyết. Tác giả: Lê Đức Luận. Thế giới Di sản. Số: tháng 11. Trang: 104-105. Năm 2016. (Feb 6 2017 8:36PM)
[25]Bài báo: Đặc điểm truyền thuyết địa danh. Tác giả: Lê Đức Luận. Đại học Sài Gòn. Số: 19 (44). Trang: 9-17. Năm 2016. (Oct 10 2016 10:32PM)
[26]Tham luận: Một số biểu hiện của ngôn ngữ văn học Trung đại trong văn bản thần tích thời Hùng Vương. Tác giả: Lê Đức Luận. Hội thảo quốc gia " Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa", Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Trang: 230-236. Năm 2016. (Apr 10 2017 3:07PM)
[27]Bài báo: Đối xứng cú pháp và ngữ nghĩa trong thành ngữ tiếng Việt. Tác giả: Lê Đức Luận. Đà Năng. Số: 17A (04). Trang: 52-56. Năm 2015. (Nov 25 2015 7:18PM)
[28]Bài báo: Tiếng Mường trong phương ngữ miền Trung. Tác giả: Lê Đức Luận. Hà Nội
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 11 (319). Trang: 32-38. Năm 2015.
(Nov 25 2015 7:22PM)
[29]Bài báo: Tri thức về biển trong văn học dân gian Việt Nam. Tác giả: Lê Đức Luận
marriage affairs open i want an affair
. Khoa học Xã hội Việt Nam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 7 (92) 2015. Trang: 89-93. Năm 2015.
(Aug 19 2015 9:55PM)
[30]Bài báo: Đặc điểm tín ngưỡng và lễ hội trong truyền thuyết. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn. Số: 8(33). Trang: 3-11. Năm 2015. (Dec 4 2015 8:45PM)
[31]Bài báo: Đặc điểm địa danh sông nước các tỉnh Nam Kì dưới triều Nguyễn. Tác giả: Lê Đức Luận
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn. Số: 3 (28)/5-2015. Trang: 5-13. Năm 2015. (Jun 25 2015 6:47PM)
[32]Bài báo: Con ngựa trong ngôn ngữ và văn hóa Việt. Tác giả: Lê Đức Luận
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Từ điển học và Bách khoa thư. Số: 1(27)-2014. Trang: 30-34. Năm 2014. (Mar 23 2015 7:41PM)
[33]Bài báo: Hình tượng con ngựa trong văn học dân gian Việt Nam. Tác giả: Lê Đức Luận
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Nhật Lệ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 228 (3-2014). Trang: 57-61. Năm 2014.
(Mar 23 2015 7:54PM)
[34]Bài báo: Từ ngữ biểu thị các dạng thức về rắn và đặc tính nước trong ngôn ngữ và văn hóa Việt. Tác giả: Lê Đức Luận. Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Số: ISBN. Trang: 543-546. Năm 2013. (Mar 23 2015 7:37PM)
[35]Bài báo: Từ ăn Tết tháng Tý đến ăn Tết tháng Dần. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Đất Quảng. Số: 107 (229). Trang: 90-93. Năm 2013. (Feb 23 2013 10:23PM)
[36]Bài báo: Tâm thức văn hóa Việt trong bánh chưng bánh dày. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Nhật Lệ. Số: 214-215. Trang: 84-87. Năm 2013. (Feb 23 2013 10:15PM)
[37]Bài báo: Biểu tượng Long - Rồng trong văn học dân gian người Việt. Tác giả: Lê Đức Luận. Văn hóa nghệ thuật. Số: 331. Trang: 47-50. Năm 2012. (Feb 24 2012 3:25PM)
[38]Bài báo: Dấu ấn văn hóa và ngôn ngữ qua món ăn thức uống trong ca dao, tục ngữ Quảng Bình. Tác giả: Lê Đức Luận
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Nhật Lệ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 206.5/2012. Trang: 55-59. Năm 2012.
(May 14 2012 9:46AM)
[39]Bài báo: Bước đầu khảo sát các yếu tố tương đồng ngôn ngữ trong tiếng Việt-Lào. Tác giả: Lê Đức Luận. Hội ngôn ngữ học Việt Nam. Số: Hội thảo ngữ học toàn quốc. Trang: Tr. 15-21. Năm 2012. (Jan 8 2013 6:03PM)
[40]Bài báo: Đặc điểm ngữ nghĩa của thành ngữ có yếu tố "ăn". Tác giả: Lê Đức Luận
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Duy Tân. Số: 2/2012. Trang: 68-73. Năm 2012. (Apr 19 2012 6:01PM)
[41]Bài báo: Phân tích nghĩa vị tiếng Việt. Tác giả: Lê Đức Luận
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Ngôn ngữ. Số: 3. Trang: 39-47. Năm 2012. (Mar 22 2012 10:02AM)
[42]Bài báo: Tâm thức "Rồng" trong ngôn ngữ và văn hóa Việt. Tác giả: Lê Đức Luận. Từ điển học và Bách khoa thư. Số: 2(16). Trang: 16-19. Năm 2012. (Mar 28 2012 8:05PM)
[43]Bài báo: Biểu tượng hoa trong văn học dân gian. Tác giả: Lê Đức Luận. Văn hóa nghệ thuật. Số: 328, tháng 10. Trang: 72-75. Năm 2011. (Nov 2 2011 7:27PM)
[44]Bài báo: Cơ chế ngôn ngữ của biểu tượng. Tác giả: Lê Đức Luận. Ngôn ngữ. Số: 5(264). Trang: 50-59. Năm 2011. (May 21 2011 8:26PM)
[45]Bài báo: Sức hút của văn hóa Việt nhìn từ hiện tượng nhà văn Nguyễn Đình Thi. Tác giả: Lê Đức Luận. Báo Văn hóa
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 1956-1960. Năm 2011.
(Mar 26 2011 9:47PM)
[46]Bài báo: Ý nghĩa nhân sinh qua hình tượng con mèo. Tác giả: Lê Đức Luận
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật. Số: 320. Năm 2011. (Mar 26 2011 9:45PM)
[47]Bài báo: Nghĩa tố và phân tích nghĩa tố của từ. Tác giả: Lê Đức Luận. Từ điển học và Bách khoa thư. Số: 5(13). Trang: 19-23. Năm 2011. (Sep 21 2011 2:29PM)
[48]Bài báo: Phương pháp phức hợp với nghiên cứu văn học. Tác giả: Lê Đức Luận
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 43. Năm 2011.
(May 18 2011 9:42AM)
[49]Bài báo: Công cha nghĩa mẹ trong ca dao. Tác giả: Lê Đức Luận. Thế giới trong ta. Số: 109+110. Năm 2011. (May 15 2011 6:48PM)
[50]Bài báo: Các kiểu cấu trúc cốt truyên và ý nghĩa ngụ ngôn. Tác giả: Lê Đức Luận. Văn hóa dân gian. Số: 2(134). Năm 2011. (May 15 2011 6:50PM)
[51]Bài báo: Vài nét về văn hóa truyền thống người Việt qua một câu tục ngữ. Tác giả: Lê Đức Luận . Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 3(185). Năm 2011. (Mar 28 2011 9:20PM)
[52]Bài báo: Biểu tượng Long-Rồng từ cội nguồn văn hóa giống nòi đến địa danh Thăng Long - Hà Nội. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 171+172. Năm 2010. (Mar 26 2011 9:41PM)
[53]Tham luận: Hệ thống biểu tượng trong truyền thuyết Việt Nam, In trong Thông báo Văn hóa dân gian 2010. Tác giả: Lê Đức Luận. NXB. Khoa học Xã hôi. Trang: 82-92. Năm 2010. (Mar 22 2012 9:52AM)
[54]Bài báo: Biểu tượng hổ trong phong tục và truyền thuyết người Việt. Tác giả: Lê Đức Luận
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Nghề báo. Số: 1+2. Năm 2010. (Mar 26 2011 9:36PM)
[55]Bài báo: Cảm nhận trầu cau từ tâm thức huyền thoại. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật. Số: 308. Năm 2010. (Mar 26 2011 9:38PM)
[56]Bài báo: Đặc điểm địa danh Hà Tây- Hà Nội trong ca dao dân ca. Tác giả: Lê Đức Luận
marriage affairs open i want an affair
. Ngôn ngữ văn hóa Thăng Long-Hà Nội 1000 năm, Nxb Thông tin và Truyền Thông
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2010.
(Mar 26 2011 9:43PM)
[57]Bài báo: Con trâu trong ngôn ngữ ca dao, tục ngữ. Tác giả: Lê Đức Luận
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 159+160. Năm 2009. (Mar 26 2011 9:23PM)
[58]Bài báo: Con trâu trong tín ngưỡng và lễ hội dân gian Việt Nam. Tác giả: Lê Đức Luận. Di sản Văn hóa, In lại trong cuốn: Một con đường tiếp cận di sản văn hóa, Tập 5, Nxb. Thế giới,2010
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1(26). Năm 2009.
(Dec 31 2010 10:30AM)
[59]Bài báo: Cấu trúc song hành và liên tưởng trong bài thơ Mộ (Chiều tối) của Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Đức Luận
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 5(163). Năm 2009. (Mar 26 2011 9:27PM)
[60]Bài báo: Bước đầu khảo sát sự trượt vỏ ngữ âm giữa phương ngữ Quảng Bình và Nghệ Tĩnh. Tác giả: Lê Đức Luận
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Những vấn đề khoa học xã hội và Nhân văn khu vực Bắc miền Trung, Nxb Nghệ An. Trang: 155-162. Năm 2009. (Mar 26 2011 9:30PM)
[61]Bài báo: Sắc thái văn hóa Quảng Bình qua ca dao, tục ngữ. Tác giả: Lê Đức Luận-Dương Thị Kim Phụng. Những vấn đề khoa học xã hội và Nhân văn khu vực Bắc miền Trung, Nxb Nghệ An
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2009.
(Mar 26 2011 9:34PM)
[62]Bài báo: Về thành ngữ và thành ngữ trong ca dao. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Thế giới trong ta. Số: 76. Năm 2008. (Mar 26 2011 9:17PM)
[63]Bài báo: Con mèo mà trèo cây cau, một truyện ngụ ngôn đặc sắc. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Non Nước. Số: 133. Năm 2008. (Mar 26 2011 9:19PM)
[64]Bài báo: Ngôn ngữ kinh tế thị trường trong một bài ca dao Hà Nội. Tác giả: Lê Đức Luận
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 7(153). Năm 2008. (Mar 26 2011 9:20PM)
[65]Bài báo: Nhận diện cổ tích thần kỳ người Việt. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4(27). Năm 2008.
(Mar 26 2011 9:22PM)
[66]Bài báo: Từ lời chú thích bài ca Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm.. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Thế giới trong ta
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 71+72. Năm 2008.
(Mar 26 2011 9:15PM)
[67]Bài báo: Con lợn trong phong tục người Việt qua ngôn ngữ ca dao. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 135+136. Năm 2007. (Mar 26 2011 6:30PM)
[68]Bài báo: Danh xưng trong truyền thuyết Họ Hồng Bàng. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Non Nước
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 120. Năm 2007.
(Mar 26 2011 9:08PM)
[69]Bài báo: Biện pháp hãm chậm trong Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Thế giới trong ta
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 68. Năm 2007.
(Mar 26 2011 9:11PM)
[70]Bài báo: Người phụ nữ xưa trong ca dao qua cấu trúc Qủa cau nho nhỏ.. Tác giả: Lê Đức Luận
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Ngữ học Trẻ, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2007. (Mar 26 2011 9:14PM)
[71]Bài báo: Những yếu tố tác động đến chất lượng giáo dục đại học. Tác giả: Lê Đức Luận. Đại học Quảng Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2007.
(May 16 2011 10:48PM)
[72]Bài báo: Nghĩa của từ son trong bài ca dao Mình nói dối ta.. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 7(21). Năm 2007. (Mar 23 2011 10:43AM)
[73]Bài báo: Xã hội Hùng Vương trong ngôn ngữ truyền thuyết và cổ tích. Tác giả: Lê Đức Luận
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 4(138). Năm 2007.
(Mar 26 2011 6:31PM)
[74]Bài báo: Chân dung người lính Trần Duy Chiến trong Tây tiến viễn chinh. Tác giả: Lê Đức Luận. Non Nước. Số: 123. Năm 2007. (Dec 31 2010 10:30AM)
[75]Bài báo: Âm vang địa danh Hà Nội trong ca dao dân ca. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 123 + 124. Năm 2006.
(Mar 26 2011 6:18PM)
[76]Bài báo: Mùa xuân và hoa trong ca dao. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 4(126). Năm 2006. (Mar 26 2011 6:20PM)
[77]Bài báo: Bước đầu tìm hiểu thể loại đồng dao. Tác giả: Lê Đức Luận. Thông báo Văn hóa dân gian. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Năm 2006. (Mar 26 2011 6:22PM)
[78]Bài báo: Nguyên tiêu từ nguyên tác đến bản dịch và ngữ nghĩa. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Thế giới trong ta. Số: 52+53. Năm 2006. (Mar 26 2011 6:24PM)
[79]Bài báo: Từ ngôn ngữ thông tin quảng cáo đến việc xử lý tình huống trong truyện Treo biển. Tác giả: Lê Đức Luận
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Thế giới trong ta. Số: 57+58. Năm 2006. (Mar 26 2011 6:26PM)
[80]Bài báo: WTO-Cú hích lịch sử. Tác giả: Lê Đức Luận
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Non Nước
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 115. Năm 2006.
(Mar 26 2011 6:28PM)
[81]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thư chúc tết của Người. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Tư tưởng văn hóa
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1. Năm 2005.
(Mar 26 2011 6:04PM)
[82]Bài báo: Tảo giải-Hành trình đến sự tất yếu. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Văn hóa Quảng Nam. Số: 51. Năm 2005. (Mar 26 2011 6:15PM)
[83]Bài báo: Vài vấn đề góp bàn về việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông của trường Đại học Sư phạm. Tác giả: Lê Đức Luận
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Đại học Sư phạm, Đại học Huế
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2005.
(May 16 2011 10:46PM)
[84]Tham luận: Vài vấn đề góp bàn về việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Trung học phổ thông của trường đại học sư phạm. Tác giả: Lê Đức Luận. Đại học Huế, Đại học Sư phạm. Trang: 89-99. Năm 2005. (Apr 21 2020 9:24PM)
[85]Bài báo: Ngôn ngữ sử thi trong thơ Tố Hữu. Tác giả: Lê Đức Luận
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 3(111). Năm 2005.
(Mar 26 2011 6:06PM)
[86]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cuộc kháng chiến chống Mĩ, giải phóng miền Nam trong thơ của Người. Tác giả: Lê Đức Luận. Việt Nam, những chặng đường lịch sử..Nhà xuất bản Giáo dục. Trang: 581-585. Năm 2005. (Mar 26 2011 6:09PM)
[87]Bài báo: Sắc thái văn hoá Quảng Nam qua Chèo Cầu ngư. Tác giả: Lê Đức Luận
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Văn hóa Quảng Nam. Số: 53. Năm 2005. (Dec 31 2010 10:30AM)
[88]Bài báo: Phương thức nối kết trong ca dao. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 5. Năm 2004.
(Mar 26 2011 5:59PM)
[89]Bài báo: Cấu trúc so sánh trong ca dao. Tác giả: Lê Đức Luận. Ngữ học trẻ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2004.
(Mar 26 2011 6:00PM)
[90]Bài báo: Đặc tính mở của cấu trúc ca dao. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
marriage affairs open i want an affair
. Số: 99+100. Năm 2004.
(Mar 26 2011 5:57PM)
[91]Bài báo: Cấu trúc dòng lẻ trong văn bản ca dao. Tác giả: Lê Đức Luận. Thông báo Văn hóa dân gian. Nhà xuất bản Khoa học Xã Hội. Năm 2004. (Mar 26 2011 6:02PM)
[92]Bài báo: Vấn đề dân trí trong tác phẩm của Phan Châu Trinh. Tác giả: Lê Đức Luận
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Văn hóa Quảng Nam
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 9,10. Năm 2003.
(Mar 26 2011 10:02PM)
[93]Bài báo: Thời gian chồng lấn trong Đây mùa thu tới của Xuân Diệu. Tác giả: Lê Đức Luận
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 3(89). Năm 2003. (Mar 26 2011 5:49PM)
[94]Bài báo: Văn hóa đô thị Hà Nội qua ngôn ngữ ca dao. Tác giả: Lê Đức Luận
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 4(90). Năm 2003. (Mar 26 2011 5:51PM)
[95]Bài báo: Phát ngôn giản lược trong ca dao dân ca. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ. Số: 7(170). Năm 2003. (Mar 26 2011 5:53PM)
[96]Bài báo: Bàn thêm về thuộc tính văn học dân gian. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Nguồn sáng dân gian. Số: 1(6). Năm 2003. (Mar 26 2011 5:54PM)
[97]Bài báo: Bài thơ: ‘’Cây đòn gánh’’- Sự phát hiện thú vị về hình tượng người phụ nữ Việt Nam. Tác giả: Lê Đức Luận
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Non Nước. Số: 78. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:30AM)
[98]Bài báo: Sự tương đồng văn hóa biểu hiện trong văn học dân gian Việt - Lào. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Non Nước. Số: 66. Năm 2002. (Mar 26 2011 5:44PM)
[99]Bài báo: Vai trò của phương ngữ địa lý và phương ngữ xã hội với sự phát triển tiếng Việt. Tác giả: Lê Đức Luận. Hội Ngôn ngữ học TP. HCM-Viện ngôn ngữ học Việt Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2002.
(Mar 26 2011 5:47PM)
[100]Bài báo: Từ hai bài ca đến hai phong cách dân gian. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Văn hóa dân gian. Số: 2(80). Năm 2002. (Mar 26 2011 5:41PM)
[101]Bài báo: Năm Nhâm Ngọ nói chuyện con ngựa trong văn học dân gian. Tác giả: Lê Đức Luận. Đại học Đà Nẵng. Năm 2002. (Dec 31 2010 10:30AM)
[102]Bài báo: Địa danh, sản vật và nghề nghiệp trong ca dao, tục ngữ Đà Nẵng. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Nguồn sáng dân gian
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 4(5). Năm 2002.
(Mar 26 2011 5:43PM)
[103]Bài báo: Viết tiếp bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 75+76. Năm 2002. (Mar 26 2011 5:33PM)
[104]Bài báo: Điểm nhìn cảm xúc trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi. Tác giả: Lê Đức Luận
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11(85). Năm 2002. (Mar 26 2011 5:35PM)
[105]Bài báo: Từ cấu trúc đến chủ đề bài ca Anh đi anh nhớ quê nhà.. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 5(79). Năm 2002. (Mar 26 2011 5:37PM)
[106]Bài báo: Chiến lược lập luận trong bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Đức Luận
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 8(82). Năm 2002.
(Mar 26 2011 5:38PM)
[107]Bài báo: Con rồng cháu tiên - Nguồn gốc nhân chủng và văn hóa của người Việt. Tác giả: Lê Đức Luận. Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2001.
(Dec 31 2010 10:30AM)
[108]Bài báo: Thử đề xuất một số cấu trúc lời ca trữ tình dân gian. Tác giả: Lê Đức Luận. Ngữ học trẻ. Năm 2001. (Mar 26 2011 5:30PM)
[109]Bài báo: Cấu trúc liên tưởng trong bài thơ Mới ra tù tập leo núi của Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Đức Luận
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 3(65). Năm 2001. (Mar 26 2011 5:28PM)
[110]Bài báo: Đôi điều trao đổi với ông Trương Tham về bài Kính gửi cụ Nguyễn Du của Tố Hữu. Tác giả: Lê Đức Luận
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. báo Giáo dục và Thời đại
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 22/01. Năm 2000.
(Mar 29 2011 9:13PM)
[111]Bài báo: Cái cười của thằng Bờm. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 8(58). Năm 2000.
(Mar 26 2011 5:19PM)
[112]Bài báo: Cấu trúc tăng tiến trong bài ca dao Mười cái trứng. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11(61). Năm 2000. (Mar 26 2011 5:21PM)
[113]Bài báo: Thời gian đồng hiện trong bài Bên kia Sông Đuống của Hoàng Cầm. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 46. Năm 2000.
(Mar 26 2011 5:22PM)
[114]Bài báo: Những điểm độc đáo trong Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu. Tác giả: Lê Đức Luận
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 51. Năm 2000.
(Mar 26 2011 5:24PM)
[115]Bài báo: Cấu trúc vòng tròn đồng tâm trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ. Tuyển tập 10 năm Văn học và Tuổi trẻ, Nxb. Giáo dục. Số: 53. Trang: 159-161. Năm 2000. (Mar 26 2011 5:26PM)
[116]Bài báo: Trường đối nghịch trong bài thơ Tây tiến của Quang Dũng. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 3(41). Năm 1999.
(Mar 26 2011 5:03PM)
[117]Bài báo: Bàn thêm về hai chữ vô tình trong bài thơ Vãn cảnh của Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 5(43). Năm 1999.
(Mar 26 2011 5:05PM)
[118]Bài báo: Toán tử tình thái ở hình thức mở đầu lời thoại trong ca dao dân ca. Tác giả: Lê Đức Luận. Ngữ học trẻ. Năm 1999. (Mar 26 2011 5:17PM)
[119]Bài báo: Bàn thêm về bản dịch Tảo giải (Giải đi sớm) của Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 11(49). Năm 1999.
(Mar 26 2011 5:08PM)
[120]Bài báo: Mảnh vỡ hội thoại trong ca dao dân ca. Tác giả: Lê Đức Luận. Ngữ học trẻ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 1999.
(Mar 26 2011 5:10PM)
[121]Bài báo: Đây thôn Vĩ Dạ, lời độc thoại của Hà Mặc Tử. Tác giả: Lê Đức Luận
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 6(44). Năm 1999. (Mar 26 2011 5:06PM)
[122]Bài báo: Dạng tham thoại hẫng trong bài ca dao Xin áo. Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
marriage affairs open i want an affair
. Số: 2(28). Năm 1998.
(Mar 26 2011 4:53PM)
[123]Bài báo: Hình thức hội thoại trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Tác giả: Lê Đức Luận
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 8(34). Năm 1998. (Mar 26 2011 4:56PM)
[124]Bài báo: Cách sắp xếp từ trong bài ca dao Mùa xuân em đi chợ Hạ.. Tác giả: Lê Đức Luận. Ngữ học trẻ. Năm 1998. (Mar 26 2011 5:01PM)
[125]Bài báo: Ngữ nghĩa một số từ ở phương ngữ Quảng Nam. Tác giả: Lê Đức Luận. Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 10(36). Năm 1998. (Dec 31 2010 10:30AM)
[126]Bài báo: Nghĩa của từ "son" trong bài ca dao "Mình nói dối ta". Tác giả: Lê Đức Luận. Ngôn ngữ và Đời sống
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 7(21). Năm 1997.
(Dec 31 2010 10:30AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN VOCATIVE IN VIETNAMESE– LAO, COMPARISION WITH ENGLISH AND CHINESE. Authors: Lê Đức LuậnSi Mone Thammavong, Savannakhet Province, Laos. Vol 4 No 04 (2020): INTERNATIONAL INVENTION OF SCIENTIFIC JOURNAL. No: Vol 4 No 04 (2020). Pages: 1075-1091. Year 2020. (May 19 2020 10:54AM)
[2]Article: CHARACTERISTICS OF LANGUAGE AND CULTURE OFTHE ISLAND ENTITIES IN VIETNAM
.
Authors: Lê Đức Luận. International Invention of Scientific Journal, IDIAN. No: eISSN: 2457-0958 (04.02.2020). Pages: 922-933. Year 2020.
(Mar 17 2020 9:11PM)
[3]Article: Cham language eleven in the Vietnamese. Authors: Lê Đức Luận. Những vấn đề ngôn ngữ học ở Việt Nam và Đông Nam Á: Linguistic issues in Vietnam and Southeast Asia. No: ISBN: 978-604-73-6936-2. Pages: 657-670. Year 2019. (Feb 10 2020 9:49PM)
[4]Article: Role of the formal cohesion in organizing commentarial text in Danang newspaper. Authors: Lê Đức Luận, Đoàn Sơn Trung. Nhà xuất bản Thông tin Truyền thông. No: ISBN 978-604-803573-0. Pages: 165-177. Year 2018. (Jun 10 2019 4:54PM)
[5]Article: Human philosophy of the Viet Namese in proverbs in "The International Conference on: Human Philosophy of people in the Southern rerion, Vietnam". Authors: Lê Đức Luận. Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ. No: ISBN: 978-604-965-094-9. Pages: 274-281. Year 2018. (Jan 17 2019 10:11PM)
[6]Article: Integration language and culture of teaching-learning in high school. Authors: Lê Đức Luận. International conference Linguistics Research and Training. No: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. Pages: 96-106. Year 2016. (Apr 10 2017 3:17PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn