Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,058,476

[1] Bằng khen về Thành tích phong trào Đoàn trường học. Năm: 1985.
[2]  Bằng khen về Thành tích xây dựng công trình quốc phòng. Năm: 1985.
[3] Giáo viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2006.
[4] Thành tích dạy tiếng Việt cho cán bộ tỉnh Savannakhet. Năm: 2007.
[5] Danh hiệu chiến sĩ thi đua. Năm: 2007.
[6] Danh hiệu chiến sĩ thi đua. Năm: 2009.
[7] Thành tích công tác xây dựng trường học. Năm: 2009.
[8] Danh hiệu chiến sĩ thi đua. Năm: 2011.
[9] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2012.
[10] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2013.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2014.
[12] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2015.
[13] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
[14] Bằng khen. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn