Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,947,336

 Traitement et Gestion des effluents industriels (simulateur pedagogique, construction des scenarios pedagogiques, en vue de la diffusion au vietnam)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: LE Nang Dinh
Nơi đăng: INSA Lyon - Mémoire de Master recherche « Sciences de l’Environnement Industriel & Urbain (SEIU) »; Số: Mémoire de Master recherche;Từ->đến trang: :;Năm: 2009
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn