Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xử lý nước thiên nhiên
Ngành: Khoa học môi trường
 2015 Sinh viên đại học và học viên cao học  Trường Đại học Bách khoa - Đai học Đà nẵng
[2]Thoát nước đô thị và công nghiệp
Ngành: Khoa học môi trường
 2014 Sinh viên đại học và Học viên cao học  Trường Đại học Bách khoa _ Đại học Đà nẵng
[3]Quản lý chất thải nguy hại
Ngành: Khoa học môi trường
 2007 Sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường và Quản lý Tài nguyên & Môi trường
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa_Đại học Đà nẵng
[4]Môi trường đại cương
Ngành: Khoa học môi trường
 2006 Sinh viên các ngành khoa hoc kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa_Đại học Đà nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn