Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,900

[1] Giải thưởng Loa Thành - Dành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc. Số: 28_2003. Năm: 2003.
[2] Giấy khen của Đại sứ quán Việt nam tại Pháp. Năm: 2012.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017.
[5] Bằng khen của chủ tịch TP về thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ. Số: 6273/QĐ-UBND-03/11/2017. Năm: 2017.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2018.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2019.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn