Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,269

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tính chất, thành phần, lưu lượng nước thải tại khu vực quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà nẵng. Tác giả: Năng Định1; Đồng Thị Ngọc Sinh2; Nguyễn Đình Huấn1. Tạp chí Xây dựng. Số: 5. Trang: 30 -37. Năm 2019. (Jun 21 2019 6:09AM)
[2]Bài báo: Đánh giá hiện trạng sử dụng nước và đề xuất giải pháp tái sử dụng nước thải sau sử lý cho các khu nghỉ dưỡng ven biển Đà nẵng . Tác giả: Lê Năng Định1; Phan Thị Ngọc Hân1; Huỳnh Thị Phương Thảo1; Nguyễn Tiến Dũng1. Tạp chí Xây dựng. Số: 7. Trang: 45-53. Năm 2019. (Jun 21 2019 6:13AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp kiểm soát, nâng cao hiệu quả hồ điều tiết Đò Xu – TP Đà Nẵng. Tác giả: Lê Năng Định; Lê Thị Kiều Oanh. Tạp chí Xây dựng. Số: 7. Trang: 203 - 208. Năm 2019. (Jul 4 2019 10:59AM)
[4]Bài báo: Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp thoát nước cho khu vực ven biển phía Đông, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Năng Định*; Lê Thị Hoài Trâm; Nguyễn Đình Huấn. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. Số: 12. Trang: 12. Năm 2017. (Dec 18 2017 5:42PM)
[5]Bài báo: Tối ưu hóa thiết kế và vận hành trạm xử lý nước thải. Tác giả: Nguyễn Đình Huấn*; Lê Năng Định. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(106).2016. Trang: 28. Năm 2016. (Nov 8 2016 2:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Population mobility and urban wastewater dynamics. Authors: Chrystelle N.H. Atinkpahoun; Nang Dinh Le; Steve Pontvianne; Hélène Poirot; Jean-Pierre Leclerc; Marie-Noëlle Pons; Henri H. Soclo. Science of the Total Environment. No: 622-623. Pages: 1431-1437. Year 2018. (Jan 2 2018 10:47PM)
[2]Article: Daily wastewater pollutant dynamics with respect to catchment population structure. Authors: N. D. Le, X. France, S. Pontvianne, H. Poirot, J. P. Leclerc & M. N. Pons. Urban Water Journal. No: Volume 14, Issue 10. Pages: 1016-1022. Year 2017. (May 24 2017 11:32PM)
[3]Article: Occurrence of eight household micropollutants in urban wastewater andtheir fate in a wastewater treatment plant. Statistical evaluation. Authors: Laure Pasquini, Jean-François Munoz, Marie-Noëlle Pons, Jacques Yvon, Xavier Dauchy, Xavier France, Nang Dinh Le, Christian France-Lanord, Tatiana Görner. Science of the Total Environment. No: 481. Pages: 459-468. Year 2014. (Nov 28 2014 12:35PM)
[4]Presentations: Urban space analyzing: methods comparison. Authors: Nang Dinh Le, Aziz Assaad, Jean-Pierre Leclerc, Thierry Devillard, Marie-Noëlle Pons. STIC & Environnement 2011- Ecole des Mines de Saint Etienne-France. Year 2011. (May 21 2011 3:36PM)
[5]Article: Urban waste water spatiotemporal composition variability. Authors: N.D. Le, Z. Akrour, A. Assaad, S. Pontvianne, H. Poirot, J.P. Leclerc, M.N. Pons, X. France, P. Battaglia. LEESU – École des Ponts ParisTech - France. No: 4. Pages: 99-106. Year 2010. (May 21 2011 3:11PM)
[6]Article: Relations between waste water characteristics and housing type . Authors: Nang Dinh LE, Jean Jacques RANDRIANAMANANA, Marie-Noëlle PONS, Jean-Pierre LECLERC. Ecole doctorale (RP2E)-Sciences Ingénierie Ressources Procédés Produits Environnements. No: 2010. Year 2010. (May 21 2011 3:25PM)
[7]Presentations: Industrial effluents treatment and management (pedagogical simulator, building learning scenarios, for distribution in Vietnam). Authors: LE Nang Dinh. INSA Lyon - Mémoire de Master recherche « Sciences de l’Environnement Industriel & Urbain (SEIU) ». Year 2009. (May 21 2011 2:48PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn