Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='lenangdinh' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 34,698,786

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: TỐI ƯU HÓA THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI. Tác giả: Nguyễn Đình Huấn*; Lê Năng Định. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(106).2016. Trang: 28. Năm 2016. (Nov 8 2016 2:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Daily wastewater pollutant dynamics with respect to catchment population structure. Authors: N. D. Le, X. France, S. Pontvianne, H. Poirot, J. P. Leclerc & M. N. Pons. Urban Water Journal. No: Volume 14, Issue 10. Pages: 1016-1022. Year 2017. (May 24 2017 11:32PM)
[2]Article: Occurrence of eight household micropollutants in urban wastewater andtheir fate in a wastewater treatment plant. Statistical evaluation. Authors: Laure Pasquini, Jean-FrançoisMunoz, Marie-Noëlle Pons, Jacques Yvon, XavierDauchy, Xavier France,Nang Dinh Le, Christian France-Lanord, Tatiana Görner
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Science of the Total Environment
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. No: 481. Pages: 459-468. Year 2014.
(Nov 28 2014 12:35PM)
[3]Presentations: Urban space analyzing: methods comparison. Authors: Nang Dinh Le*,** – Aziz Assaad* – Jean-Pierre Leclerc* – Thierry Devillard*** – Marie-Noëlle Pons*. STIC & Environnement 2011- Ecole des Mines de Saint Etienne-France. Year 2011. (May 21 2011 3:36PM)
[4]Article: Urban waste water spatiotemporal composition variability. Authors: N.D. Le*, Z. Akrour*, A. Assaad*, S. Pontvianne*, H. Poirot*, J.P. Leclerc*, M.N. Pons*, X. France**, P. Battaglia** . LEESU – École des Ponts ParisTech - France
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 4. Pages: 99-106. Year 2010.
(May 21 2011 3:11PM)
[5]Article: Relations between waste water characteristics and housing type . Authors: Nang Dinh LE1,2, Jean Jacques RANDRIANAMANANA2, Marie-Noëlle PONS1, Jean-Pierre LECLERC1 . Ecole doctorale (RP2E)-Sciences Ingénierie Ressources Procédés Produits Environnements
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 2010. Year 2010.
(May 21 2011 3:25PM)
[6]Presentations: Industrial effluents treatment and management (pedagogical simulator, building learning scenarios, for distribution in Vietnam). Authors: LE Nang Dinh. INSA Lyon - Mémoire de Master recherche « Sciences de l’Environnement Industriel & Urbain (SEIU) »
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Year 2009.
(May 21 2011 2:48PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn