Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,947,344

 Analyse de l'espace urbain: comparaison de méthodes
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nang Dinh Le, Aziz Assaad, Jean-Pierre Leclerc, Thierry Devillard, Marie-Noëlle Pons
Nơi đăng: STIC & Environnement 2011- Ecole des Mines de Saint Etienne-France; Số: 7;Từ->đến trang: :;Năm: 2011
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn