Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,141,739

 Sử dụng lọc Kalman để quan sát từ thông rotor và nhận dạng hằng số thời gian rotor trong cấu trúc điều khiển tách kênh trực tiếp động cơ không đồng bộ
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Phùng Quang, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Lê Hoàng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 3 (32);Từ->đến trang: 69-76;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu áp dụng bộ lọc Kalman để quan sát từ thông rotor và nhận dạng hằng số thời gian rotor Tr. Việc tuyến tính hóa chính xác phần mô hình dòng điện của động cơ không đồng bộ trên hệ tọa độ dq đã đưa đến cấu trúc điều khiển tách kênh trực tiếp hai thành phần dòng điện trục d tạo từ thông và trục q tạo mômen quay. Trong cấu trúc điều khiển mới này, thuật toán của bộ lọc Kalman ban đầu được nghiên cứu áp dụng để quan sát từ thông rotor và sau đó được mở rộng để nhận dạng hằng số thời gian rotor. Kết quả nghiên cứu đã được kiểm chứng trên Simulink và PLECS cho thấy bộ lọc Kalman hoạt động tốt trong cấu trúc điều khiển mới.
ABSTRACT
The paper presents research results in the application of Kalman filter to estimate rotor flux and to identify the Rotor Time Constant Tr. The exact linearization of the current process model of induction motor in dq coordinates leads to a control structure with direct decoupling between magnetizing current in d axis and torque generating current in q axis. In this new control structure, the Kalman algorithm was firstly used to estimate the rotor flux, and then extended to identify the rotor time constant. The investigation results were verified by simulation with Simulink & PLECS and show that the Kalman Filter would be used successfully in the new control structure.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn