Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='letiendung' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 35,738,355

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết kế hệ thống điều khiển cửa tự động sử dụng công nghệ xử lý giọng nói và công nghệ xử lý ảnh. Tác giả: TS. Lê Tiến Dũng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 26. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[2]Bài báo: Phân tích động học và các cấu hình kỳ dị của tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do. Tác giả: TS. Lê Tiến Dũng*; ThS. Dương Tấn Quốc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 626. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[3]Bài báo: Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho tay máy robot có xét đến mô hình của động cơ truyền động. Tác giả: ThS. Bùi Hữu Thành*; TS. Lê Tiến Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 84. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[4]Bài báo: Điều khiển đồng bộ tính mô-men cho tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do. Tác giả: TS. Lê Tiến Dũng*; Lê Quang Dân. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 32. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng mạng nơ-ron wavelet kết hợp logic mờ trong điều khiển tay máy robot công nghiệp có xét đến vùng chết của cơ cấu truyền động. Tác giả: Lê Tiến Dũng, Đoàn Quang Vinh. Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa. Số: 15. Trang: 21-28. Năm 2016. (May 20 2016 6:03PM)
[6]Bài báo: So sánh kỹ thuật ước lượng sử dụng phương pháp tuyến tính hóa và bộ lọc Kalman mở rộng cho động cơ động bộ nam châm châm vĩnh cửu. Tác giả: Lê ĐÌnh Hiếu*; Đoàn Quang Vinh; Lê Tiến Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 40. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:43AM)
[7]Bài báo: Nhận dạng tham số động lực học và các hệ số ma sát cho tay máy robot song song phẳng 2 bậc tự do. Tác giả: Lê Tiến Dũng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 19. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[8]Bài báo: Điều khiển phân nhánh và hỗn độn trong mô hình động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cữu. Tác giả: TS. Nguyễn Lê Hòa*; TS. Lê Tiến Dũng; TS. Nguyễn Hoàng Mai; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 21. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[9]Bài báo: Phân tích động học và các cấu hình kỳ dị của tay máy robot song song phẳng hai bậc tự do. Tác giả: Lê Tiến Dũng, Đoàn Quang Vinh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Chuyên san Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa, tạp chí Tự động hóa ngày nay
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 8, tháng 12/2013. Trang: 26-32. Năm 2013.
(Jan 3 2014 7:30PM)
[10]Tham luận: Adaptive Sliding Mode Control of Robot Manipulators Using Radial Basis Function Networks and Error Estimators. Tác giả: Lê Tiến Dũng, Đoàn Quang Vinh. Kỷ yếu hội nghị toàn quốc về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013. Trang: 1-8. Năm 2013. (Nov 1 2013 2:29PM)
[11]Bài báo: Sử dụng lọc Kalman để quan sát từ thông rotor và nhận dạng hằng số thời gian rotor trong cấu trúc điều khiển tách kênh trực tiếp động cơ không đồng bộ. Tác giả: Nguyễn Phùng Quang, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Lê Hoàng. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3 (32). Trang: 69-76. Năm 2009. (Apr 16 2012 9:33PM)
[12]Bài báo: Chế tạo thiết bị thí nghiệm vi điều khiển sử dụng chip vi điều khiển AT89S8252. Tác giả: Lê Tấn Duy, Lê Tiến Dũng. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 14. Trang: 7-14. Năm 2006.
(Apr 16 2012 9:21PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Labview FPGA based Robot Manipulator Control. Authors: Quang Dan Le, Hee-Jun Kang, Tien Dung Le. 12th International Forum on Strategic Technology (IFOST) 2017. Pages: 13-18. Year 2017. (Jul 1 2017 10:50AM)
[2]Presentations: Adaptive Tracking Control of Robot Manipulators Using Neural Network for Friction and Uncertainties Compensation. Authors: Anh Tuan Vo, Hee-Jun Kang, Tien Dung Le. 12th International Forum on Strategic Technology (IFOST) 2017. Pages: 25-29. Year 2017. (Jul 1 2017 10:51AM)
[3]Presentations: An Adaptive Controller with An Orthogonal Neural network and A Third Order Sliding Mode Observer for Robot Manipulators. Authors: Quang Dan Le, Hee-Jun Kang and Tien Dung Le. International Conference on Mechatronics, Automation and Manufacturing (ICMAM 2017), Phuket, Thailand. Pages: 1-6. Year 2017. (Jan 20 2018 9:58AM)
[4]Article: Novel Quasi-Continuous Nonsingular Terminal Sliding Mode Controller for Output Feedback Tracking Control of Robot Manipulators. Authors: Anh Tuan Vo, Hee-Jun Kang and Tien Dung Le. Proceeding of 21st International Conference on Mechatronics Technology. No: 2017. Pages: 50-55. Year 2017. (Jan 20 2018 10:00AM)
[5]Article: An Adaptive Position Synchronization Controller Using Orthogonal Neural Network for 3-DOF Planar Parallel Manipulators. Authors: Quang Dan Le, Hee-Jun Kang, Tien Dung Le. Intelligent Computing Methodologies, Lecture Notes in Computer Science. No: volume 10363. Pages: 3-14. Year 2017. (Jul 24 2017 2:26PM)
[6]Article: Adaptive Extended Computed Torque Control of 3 DOF Planar Parallel Manipulators Using Neural Network and Error Compensator. Authors: Quang Dan Le, Hee-Jun Kang, Tien Dung Le. Lecture Notes in Computer Science. No: Volume 9773. Pages: 437-448. Year 2016. (Jul 14 2016 10:35AM)
[7]Presentations: Fuzzy Adaptive Sliding Mode Control of Robot Manipulators. Authors: Tien Dung Le, Nguyen Hoang Mai, Nguyen Le Hoa, Doan Quang Vinh. The First International Conference on Advanced Technologies in Electrical, Electronic and Communication Engineering (ICATEC 2016) August 19 - 20, 2016, Danang. Pages: 20-24. Year 2016. (Jul 1 2017 10:53AM)
[8]Presentations: Finite-time tracking control for uncertain nonlinear second-order systems. Authors: Xuan Toa Tran, Tien Dung Le and Hee-Jun Kang
marriage affairs open i want an affair
. International Conference on Green and Human Information Technology 2015. Pages: 1-4. Year 2015. (Feb 7 2015 12:55PM)
[9]Article: A new method to design optimal power compensator in hybrid electric vehicles. Authors: Hoang Mai Nguyen, Tien Dung Le, Le Hoa Nguyen and Quang Vinh Doan
marriage affairs open i want an affair
. Proceeding of The 3rd International Conference on Intelligent and Automation Systems
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: ICIAS 2015. Pages: 201-207. Year 2015.
(Jun 5 2015 12:35AM)
[10]Article: Position accuracy improvement of robots having closed-chain mechanisms. Authors: Hoai Nhan Nguyen, Jian Zhou, Hee-Jun Kang, Tien Dung Le. Lecture Notes in Computer Science
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. No: Volume 8589. Pages: 285-292. Year 2014.
(Jul 25 2014 7:52PM)
[11]Article: Visual servoing of robot manipulator based on Second Order Sliding observer and Neural compensation. Authors: Tran Minh Duc, Van Mien, Hee-Jun Kang, Le Tien Dung. Lecture Notes in Computer Science
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. No: Volume 8588. Pages: 241-247. Year 2014.
(Jul 25 2014 7:55PM)
[12]Presentations: Robust Adaptive Control of Wheeled Mobile Robot via Backstepping and Neural Networks. Authors: Ngoc Bach Hoang, Tien Dung Le, Hee-Jun Kang. IEEE International Conference on Green and Human Information Technology
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 37-42. Year 2014.
(Mar 25 2014 9:51PM)
[13]Presentations: High Gain Observer-Based Adaptive Sliding Mode Control for Robot Manipulators. Authors: Xuan Toa Tran, Tien Dung Le, Hee-Jun Kang. IEEE International Conference on Green and Human Information Technology. Pages: 43-47. Year 2014. (Mar 25 2014 9:48PM)
[14]Article: An Adaptive Tracking Controller for Parallel Robotic Manipulators Based on Fully Tuned Radial Basic Function Networks. Authors: Tien Dung Le and Hee-Jun Kang. Neurocomputing - Elsevier. No: Volume 137, 5 August. Pages: 12-23. Year 2014. (Nov 16 2014 6:00PM)
[15]Article: An Online Self Gain Tuning Method using Neural Networks for Nonlinear PD Computed TorqueController of a 2-dof Parallel Manipulator. Authors: Tien Dung Le, Hee-Jun Kang, Young-Soo Suh, Young-Shick Ro. Neurocomputing - Elsevier
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: Volume 116, 20 September. Pages: 53-61. Year 2013.
(Nov 16 2014 6:16PM)
[16]Presentations: A Self-tuning Fuzzy Wavelet Neural Network for Adaptive Control of Mechanical Systems with Deadzone Nonlinearity Inputs and Uncertainties. Authors: Tien Dung Le and Hee-Jun Kang
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. ICIC'13 Proceedings of the 9th international conference on Advanced Intelligent Computing. Pages: 1-7. Year 2013. (Nov 16 2014 5:54PM)
[17]Article: An Adaptive Controller Using Wavelet Network for Five-Bar Manipulators with Deadzone Inputs. Authors: Tien Dung Le, Hee-Jun Kang. Communications in Computer and Information Science. No: CCIS 375. Pages: 159-164. Year 2013. (Nov 16 2014 6:12PM)
[18]Article: Chattering-Free Neuro-Sliding Mode Control of 2-DOF Planar Parallel Manipulators. Authors: Tien Dung Le, Hee-Jun Kang and Young-Soo Suh. International Journal of Advanced Robotic Systems. No: Robot Arm issue. Pages: 1-15. Year 2013. (Jan 9 2013 7:41PM)
[19]Presentations: A Method for Optimal Kinematic Design of Five-bar Planar Parallel Manipulators. Authors: Tien Dung Le, Hee-Jun Kang and Doan Quang Vinh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. IEEE International Conference on Control, Automation and Information Sciences 2013. Pages: 1-6. Year 2013. (Nov 1 2013 2:36PM)
[20]Article: A Fuzzy Adaptive Sliding Mode Controller for Tracking Control of Robotic Manipulators. Authors: Tien Dung Le and Hee-Jun Kang. Journal of Institute of Control, Robotics and Systems
marriage affairs open i want an affair
. No: 18(6). Pages: 555-561. Year 2012.
(May 25 2012 6:46PM)
[21]Article: A Tracking Controller Using RBFNs for Closed-Chain Robotic Manipulators. Authors: Tien Dung Le, Hee-Jun Kang and Young-Soo Suh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Communications in Computer and Information Science, Springer. No: Vol. 0304. Pages: 428-434. Year 2012. (Jun 4 2012 9:21PM)
[22]Article: Adaptive Tracking Control of Closed-Chain Robotic Manipulators using RBFNs. Authors: Tien Dung Le, Hee-Jun Kang and Young-Soo Suh. ICIC'12 Proceedings of the 8th international conference on Advanced Intelligent Computing. No: ICIC12. Pages: xxx. Year 2012. (Jun 4 2012 9:28PM)
[23]Presentations: Kinematic and Singularity Analysis Of Symmetrical 2 DOF Parallel Manipulators. Authors: Tien Dung Le, Hee-Jun Kang, Young-Shick Ro
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Proceeding of Strategic Technology (IFOST), 2012 International Forum on. Pages: 440-446. Year 2012. (Sep 28 2012 8:43AM)
[24]Article: An Online Self Gain Tuning Computed Torque Controller for A Five-Bar Manipulator. Authors: Tien Dung Le, Hee-Jun Kang and Young-Soo Suh. Advanced Intelligent Computing , Springer
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: vol. 6838. Pages: 538-543. Year 2012.
(Apr 16 2012 9:38PM)
[25]Presentations: Development of a 2 DOF parallel robot system for real-time control. Authors: Tien Dung Le, Hee-Jun Kang, Young-Soo Suh, Young-Shick Ro. Korea Society of Precision Engineering 2012 Proceedings. Pages: xxx. Year 2012. (May 13 2012 8:55PM)
[26]Presentations: An Online Self Gain Tuning Method for Computed Torque Control of Five-Bar Manipulators . Authors: Tien Dung Le, Hee-Jun Kang and Young-Soo Suh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. ICIC'11 Proceedings of the 7th international conference on Advanced Intelligent Computing. Pages: 1-10. Year 2011. (Apr 16 2012 9:44PM)
[27]Presentations: Robot manipulator modeling in Matlab-SimMechanics with PD control and online gravity compensation. Authors: Tien Dung Le, Hee-Jun Kang and Young-Sick Ro. Proceeding of Strategic Technology (IFOST), 2010 International Forum on. Pages: 446-449. Year 2010. (Apr 16 2012 9:41PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn