Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 35,738,275

 An Online Self Gain Tuning Method for Computed Torque Control of Five-Bar Manipulators
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tien Dung Le, Hee-Jun Kang and Young-Soo Suh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: ICIC'11 Proceedings of the 7th international conference on Advanced Intelligent Computing; Số: ICIC11;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn