Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,737,750

 A Fuzzy Adaptive Sliding Mode Controller for Tracking Control of Robotic Manipulators
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tien Dung Le and Hee-Jun Kang
Nơi đăng: Journal of Institute of Control, Robotics and Systems
marriage affairs open i want an affair
; Số: 18(6);Từ->đến trang: 555-561;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper describes the design of a fuzzy adaptive sliding mode controller for tracking control of robotic manipulators. The proposed controller incorporates a modified traditional sliding mode controller to drive the system state to a sliding surface and then keep the system state on this surface, and a fuzzy logic controller to accelerate the reaching phase. The stability of the control system is ensured by using Lyapunov theory. To verify the effectiveness of the proposed controller, computer simulation is conducted for a five-bar planar robotic manipulator. The simulation results show that the proposed controller can improve the reaching time and eliminate chattering of the control system at the same time.http://koreascience.or.kr/article/ArticleFullRecord.jsp?cn=JOJDCV_2012_v18n6_555
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn