Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 35,738,243

 An Adaptive Controller Using Wavelet Network for Five-Bar Manipulators with Deadzone Inputs
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tien Dung Le, Hee-Jun Kang
Nơi đăng: Communications in Computer and Information Science; Số: CCIS 375;Từ->đến trang: 159-164;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this paper, an adaptive model-based control scheme is proposed for tracking control of five-bar manipulators with deadzone inputs. The proposed controller is based on the combination of nominal dynamic model of the five-bar manipulator, a wavelet network and a deadzone precompensator. The wavelet network and the precompensator are used for compensating the unknown deadzone inputs, modeling errors and uncertainties of the five-bar manipulator. The adaptation laws are derived for tuning parameters of the precompensator and wavelet network. The efficiency of the proposed control scheme is verified by comparative simulations.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn