Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,737,792

 An Online Self Gain Tuning Method using Neural Networks for Nonlinear PD Computed TorqueController of a 2-dof Parallel Manipulator
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tien Dung Le, Hee-Jun Kang, Young-Soo Suh, Young-Shick Ro
Nơi đăng: Neurocomputing - Elsevier
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: Volume 116, 20 September;Từ->đến trang: 53-61;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Parallel manipulators have advantages like high accuracy, high stiffness, high payload capability, low moving inertia, and so on. In this paper, a detailed study to apply an online self gain tuning method using neural networks for nonlinear PD computed torque controller to a 2-dof parallel manipulator is presented. A novel nonlinear PD computed torque controller is achieved by combining conventional computed torque controller and auto tuning method using neural networks which has advantages such as flexibility, adaptation and learning ability. The proposed controller has a simple structure and little computation time while securing good performance in tracking trajectories of parallel manipulators. To verify the control performance, various simulations of a 2-dof parallel manipulator are conducted. Simulation results show the effectiveness of the proposed method in comparison with the conventional computed torque controller.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn