Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,457,812

 Study of the Procedure for Bath Ultrasound-Assisted Extraction of Total Flavonoid from Lotus Seeds and Testing Some Biological Activities
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: D.T. Long, H.T. Kim Hong, L.L. Thuy Tram, N.T. Quynh Trang, N.P. Thuy Tien, N.T. Ngoc Hanh
Nơi đăng: Indian Journal of Agricultural Research,; Số: A525;Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this study, we investigated impact of single factor: solvent concentration ethanol, solvent pH, ultrasound time, solvent ratio: raw material and ultrasound temperature on the total flavonoid extraction from lotus seeds. Based on survey on factors affecting extraction conditions by the ultrasound bath method, all five surveyed factors were found to have strong influences on total flavonoid extraction process. From factorial design of experimental planning using surface response methodology (RSM), optimal conditions for extraction of total flavonoid from lotus seeds were found in extraction time (98.005 min); solvent concentration ethanol (86.160 %), pH solvent ethanol (4.546), bath ultrasound temperature (22.210C) and solvent/material ratio (8.376 (v/w)). Under above optimum conditions, total extracted flavonoids was 0.812 (mg Catechin/g extract). Experimental results showed a high compatibility with estimated RSM model. Total flavonoid content obtained in the original liquid extract was 0.797 ± 0.011 (mg Catechin/g extract). The highest antioxidant activity was found to be from ethanol extract with IC50 value (0.058 ± 0.004 (μg/mL), in comparison with IC50 of ascorbic acid, 0.002 ± 0.001 (μg/mL). Moreover, 50 % of DPPH scavenging ability of liquid and condensed extract differed from each other.
ABSTRACT
In this study, we investigated impact of single factor: solvent concentration ethanol, solvent pH, ultrasound time, solvent ratio: raw material and ultrasound temperature on the total flavonoid extraction from lotus seeds. Based on survey on factors affecting extraction conditions by the ultrasound bath method, all five surveyed factors were found to have strong influences on total flavonoid extraction process. From factorial design of experimental planning using surface response methodology (RSM), optimal conditions for extraction of total flavonoid from lotus seeds were found in extraction time (98.005 min); solvent concentration ethanol (86.160 %), pH solvent ethanol (4.546), bath ultrasound temperature (22.210C) and solvent/material ratio (8.376 (v/w)). Under above optimum conditions, total extracted flavonoids was 0.812 (mg Catechin/g extract). Experimental results showed a high compatibility with estimated RSM model. Total flavonoid content obtained in the original liquid extract was 0.797 ± 0.011 (mg Catechin/g extract). The highest antioxidant activity was found to be from ethanol extract with IC50 value (0.058 ± 0.004 (μg/mL), in comparison with IC50 of ascorbic acid, 0.002 ± 0.001 (μg/mL). Moreover, 50 % of DPPH scavenging ability of liquid and condensed extract differed from each other.
[ 2020\2020m06d015_20_21_362020._Total_Flavonoid_from_Lotus_Seeds.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn