Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,453,479

 Isolation and detection of Campylobacter jejuni from chicken fecal samples by immunomagnetic separation PCR
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Ly Thuy Tram, Cuong Cao, Jonas Høgberg, Anders Wolff, Dang Duong Bang
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Food Control (2012)
marriage affairs open i want an affair
; Số: 24;Từ->đến trang: 23-28;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn