Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hydrosoluble Benzo[e]pyridoindolones as Potent Inhibitors of Aurora Kinases
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ly-Thuy-Tram Le, Hong-Lien Vu, Delphine Naud-Martin,Marianne Bombled, Chi-Hung Nguyen, and Annie Molla
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: ChemMedChem
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 8(2);Từ->đến trang: 289-296;Năm: 2013
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn