Lê Thị Duyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 2752 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Duyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/11/1987
Nơi sinh: Nam Định
Quê quán Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý học; Tại: Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Giáo dục học; Tại: Đại học sư phạm Hà Nội
Dạy CN: Giáo dục học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 10/2011 là cán bộ giảng dạy tại khoa Tâm lý - giáo dục
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Th.S Lê Thị Duyên. Thành viên: Th.S Bùi Thị Thanh DiệuTh.S Nguyễn Thị Hồng Nhung. Mã số: B2017-03-09. Năm: 2019. (Mar 26 2020 5:23PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Hình thành năng lực tham vấn hướng nghiệp cho sinh viên trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Th.S Nguyễn Thị Phương Trang. Thành viên: Th.S Lê Thị DuyênTh.S Bùi Thị Thanh Diệu. Mã số: T2018-TN-13. Năm: 2018. (Mar 26 2020 6:06PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục học thông qua vận dụng quan điểm sư phạm tương tác. Chủ nhiệm: Th.S Lê Thị Duyên. Mã số: T2015 - 03 - 05. Năm: 2015. (Jan 18 2016 4:10PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học sơ sở trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Chủ nhiệm: Lê Thị Duyên. Mã số: T2013-03-27. Năm: 2013. (Nov 15 2014 7:49PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Current situation of professional orientation capacity for students of teachers of high schools. Tác giả: Th.S Lê Thị Duyên. Международный академический вестник. Số: №2(34). Принята к публикации. Trang: 256-262. Năm 2019. (Mar 26 2020 5:34PM)
[2]Bài báo: Teachers’ awareness of career consulting activities at nigh schools in Da Nang. Tác giả: Th.S Lê Thị Duyên. Международный академический вестник. Số: №3(35). Принята к публикации. Trang: 146-142. Năm 2019. (Mar 26 2020 5:35PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu nhu cầu tiếp cận chương trình tư vấn hướng nghiệp của học sinh trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Th.S Lê Thị Duyên. Tạp chí thiết bị giáo dục số. Số: 188 kỳ 1. Trang: 89-93. Năm 2019. (Mar 26 2020 5:37PM)
[4]Bài báo: Thực trạng năng lực định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông. Tác giả: Th.S Lê Thị Duyên. Tạp chí khoa học Giáo dục Việt Nam. Số: số 19. Trang: 98-103. Năm 2019. (Mar 26 2020 5:40PM)
[5]Bài báo: Giải pháp bồi dưỡng kỹ năng tư vấn tâm lý cho giáo viên chủ nhiệm tại các trường THCS tại Kiên Giang. Tác giả: 1/ Lê Quang Sơn2/ Nguyễn Thị Trâm Anh3/ Lê Thị Duyên4/ Nguyễn Thị Mai. Hội thảo quốc tế Tâm lý học “Tâm lý học và đạo đức nghề tâm lý học”. Số: 9/2019. Trang: 236-242. Năm 2019. (Oct 23 2020 1:42PM)
[6]Bài báo: Thực trạng năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên các trường trung học phổ thông. Tác giả: Th.S Lê Thị Duyên. Tạp chí khoa học trường Đại học sư phạm Hà Nội. Số: số 9. Trang: 156-161. Năm 2019. (Mar 26 2020 5:38PM)
[7]Bài báo: Current situation of organization of capacity development career for students at schools high school in Viet Nam. Tác giả: Th.S Lê Thị Duyên. Международный академический вестник. Số: №11(43). Принята к публикации. Trang: 213-219. Năm 2019. (Mar 26 2020 5:39PM)
[8]Bài báo: Ứng phó với stress của sinh viên trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng (Đồng tác giả). Tác giả: Th.S Bùi Thị Thanh DiệuTh.S Lê Thị Duyên. Hội thảo quốc tế:“Vai trò của Tâm lý học trường học trong việc đảm bảo sức khỏe tâm lý cho học sinh và gia đình- Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Số: 5. Trang: 145-153. Năm 2018. (Mar 26 2020 5:31PM)
[9]Bài báo: Nhận thức về tham vấn hướng nghiệp của sinh viên trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng (Đồng tác giả). Tác giả: Th.S Lê Thị DuyênTh.S Nguyễn Thị Phương Trang. Tạp chí thiết bị giáo dục. Số: số 181 kỳ 2. Trang: 112-118. Năm 2018. (Mar 26 2020 5:33PM)
[10]Bài báo: Thực trạng thái độ học tập môn Giáo dục học của sinh viên trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Duyên. Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp. Số: Số 6. Trang: 87-96. Năm 2017. (May 31 2018 2:08PM)
[11]Bài báo: Tổng quan các nghiên cứu về ảnh hưởng của gia đình đến định hướng nghề nghiệp của học sinh. Tác giả: Th.S Lê Thị Duyên. Kỷ yếu hội thảo khoa học Toàn quốc lần thứ 2 “Tâm lý học, giáo dục học với tình yêu, hôn nhân và gia đình”, Hội khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam. Số: 2. Trang: 231-238. Năm 2017. (Mar 26 2020 5:28PM)
[12]Bài báo: Thái độ của người dân về bạo lực gia đình đối với người phụ nữ. Tác giả: Th.S Lê Thị DuyênTh.S Bùi Thị Thanh Diệu. Hội thảo Quốc tế: Tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất (RCP2017) “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững”. Số: 1. Trang: 345-352. Năm 2017. (Mar 26 2020 5:30PM)
[13]Bài báo: Biện pháp vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học môn giáo dục học tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Duyên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(99).2016. Trang: 14. Năm 2016. (Apr 7 2016 3:46PM)
[14]Bài báo: Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học môn Giáo dục học. Tác giả: Lê Thị Duyên. Tạp chí thiết bị giáo dục. Số: số 129. Trang: 58-61. Năm 2016. (May 31 2018 2:01PM)
[15]Bài báo: Biện pháp dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực người học tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Duyên. Hội thảo Khoa học Quốc Gia “Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực người học. Số: Số 1. Trang: 68-75. Năm 2016. (May 31 2018 2:03PM)
[16]Tham luận: Giáo dục hướng nghiệp thông qua hoạt động tham vấn nghề trong trường phổ thông. Tác giả: Th.S Lê Thị DuyênTh.S Bùi Thị Thanh Diệu. Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học đường lần thứ V “Phát triển Tâm lý học đường trên Thế giới và ở Việt Nam”. Trang: 146-142. Năm 2016. (Mar 26 2020 6:10PM)
[17]Tham luận: Thực trạng nhu cầu phát triển chương trình dạy học môn giáo dục học theo tiếp cận năng lực của sinh viên trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Th.S Lê Thị Duyên. Hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc năm 2016. Trang: 145-153. Năm 2016. (Mar 26 2020 6:11PM)
[18]Bài báo: Thực trạng giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Duyên - Hoàng Thế Hải. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 2(75).2014. Trang: 18-21. Năm 2014.
(Nov 15 2014 7:55PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua năm 2015-2016. Năm: 2016.
[2] Chiến sỹ thi đua năm 2018-2019. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đánh giá trong giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2015 Sinh viên sư phạm  Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Lý luận giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 SInh viên sư phạm  Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Thực hành tâm lý - giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2013 Sinh viên sư phạm  Trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Giáo dục kỹ năng sống
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 Sinh viên sư phạm  Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[5]Giáo dục học mầm non
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 Sinh viên sư phạm mầm non  Trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[6]Giáo dục học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2011 Sinh viên sư phạm  Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn