Đặng Hữu Mẫn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,664,137

 
Mục này được 36853 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Hữu Mẫn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  13/02/1984
Nơi sinh: Thành Phố Huế
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính - Tín dụng; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Tài chính; Tại: La Trobe University
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2020
Dạy CN: Tài chính Ngân hàng.
Lĩnh vực NC: Sáp nhập & Mua bán; Tài chính công ty; Phân tích đầu tư; Truyền thông tài chính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.950.475; Mobile: 0905.132.054
Email: man.dang@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 + Từ 09/2006 đến 07/2008: Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
+ Từ 08/2008 đến 09/2009: học Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Tài chính tại Đại học Stirling, Vương Quốc Anh.
+ Từ 10/2009 đến 12/2011: Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
+ Từ 01/2012 đến 02/2016: học nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành tài chính tại Đại học La Trobe, Úc.
+ Từ 03/2016: Giảng viên Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
+ Từ 07/2016-11/2020: Phó Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
+ Từ 12/2020: Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
+ Tháng 12/2020: Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Kinh tế.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Ảnh hưởng của rủi ro chính sách đối với thanh khoản cổ phiếu và quyết định thâu tóm công ty trong thị trường mua bán & sáp nhập ở Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Đặng Hữu Mẫn. Mã số: B2020-DNA-11. Năm: 2021. (Feb 11 2020 3:12PM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: [Đề tài NAFOSTED] Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường thông tin và cơ chế quản trị bên ngoài đến các quyết định tài chính và thâu tóm công ty. Chủ nhiệm: TS. Đặng Hữu Mẫn. Mã số: 502.02-2018.10. Năm: 2020. (Jul 27 2018 3:48PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đến quyết định nắm giữ vốn và lựa chọn hình thức sáp nhập & mua lại ở Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Đặng Hữu Mẫn. Mã số: B2017-ĐN4-03. Năm: 2019. (Jul 19 2017 2:38PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: The impact of policy uncertainty on stock liquidity in Vietnam's M&A market. Tác giả: Dang Huu Man & Nguyen Manh Toan. UD_Journal of Science and Technology. Số: In-Press. Năm 2023. (Apr 21 2023 8:45AM)
[2]Bài báo: Minh bạch thể chế và giá trị thương vụ trong thị trường sáp nhập và mua lại xuyên biên giới. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn; Nguyễn Ngọc Thắng; Trần Quốc Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 12. Trang: 71-83. Năm 2022. (Sep 10 2019 11:18AM)
[3]Bài báo: Môi trường thông tin công ty và thanh khoản cổ phiếu. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Huỳnh Thùy Yên Khuê. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: 524. Trang: 24-36. Năm 2022. (Oct 7 2020 11:17AM)
[4]Bài báo: Country-level determinants, takeover locations and the gains to target firms. Tác giả: Hoang Duong Viet Anh, Dang Huu Man, Duong Nguyen Minh Huy . UD_Journal of Science and Technology. Số: 20, 6.1. Trang: 69-77. Năm 2022. (Dec 21 2022 2:21PM)
[5]Bài báo: Ảnh hưởng của sự phức tạp công ty đến quyết định phát hành cổ phiếu bổ sung. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Đặng Hữu Mẫn, Ngô Thị Minh Châu. Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐHĐN. Số: 20(8). Trang: 1-6. Năm 2022. (Dec 21 2022 2:24PM)
[6]Bài báo: Tuổi của Giám đốc điều hành và rủi ro thị trường: Bằng chứng tại Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh; Huỳnh Thùy Yên Khuê; Hồ Đức Toàn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: 09(520). Trang: 111-120. Năm 2021. (Aug 16 2020 8:55AM)
[7]Bài báo: Tuổi của Giám đốc điều hành và hành vi quản trị lợi nhuận ở Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh; Lê Phương Uyên; Võ Hàm Uyên. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 289, tháng 7-2021. Năm 2021. (Oct 7 2020 11:11AM)
[8]Bài báo: Kiểm soát tham nhũng và sự lựa chọn phương thức thanh toán trong thị trường M&A toàn cầu. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: 1(500). Trang: 28-38. Năm 2020. (Jul 2 2019 10:54AM)
[9]Bài báo: What drives target status decision in emerging markets acquisitions?. Tác giả: Viet Anh Hoang, Man Dang, Ngoc Vu Nguyen, Ngoc Thang Nguyen . Journal of Economics and Development. Số: (In-Press). Năm 2020. (Nov 5 2020 3:43PM)
[10]Bài báo: Môi trường thông tin của công ty và hành vi nâng giá cổ phiếu trong thị trường M&A Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung, Trần Thanh Toàn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: 9 (496). Trang: 28-39. Năm 2019. (Jun 17 2019 2:18PM)
[11]Bài báo: Thanh khoản cổ phiếu và quyết định khu vực sáp nhập ở Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: 7 (494). Trang: 54-63. Năm 2019. (Jun 17 2019 2:20PM)
[12]Bài báo: Quản trị công ty và chính sách nắm giữ tiền mặt ở Việt Nam. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn . Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: 488. Trang: 69-79. Năm 2019. (May 7 2019 4:06PM)
[13]Bài báo: Quản trị lợi nhuận và quyết định khu vực sáp nhập ở Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thuỳ Dung. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 268. Trang: 23-33. Năm 2019. (Jul 15 2019 11:13AM)
[14]Bài báo: Môi trường thể chế quốc gia và lợi tức cổ phiếu trong các thương vụ sáp nhập và mua lại. Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia Đông và Đông Nam Á. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 248. Trang: 52-61. Năm 2018. (Feb 7 2018 7:28AM)
[15]Bài báo: Ảnh hưởng của môi trường thể chế quốc gia đến việc lựa chọn hình thức mua lại. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Lê Thùy Dung . Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 02(477). Trang: 10-18. Năm 2018. (Feb 7 2018 7:32AM)
[16]Bài báo: Môi trường thể chế và chiến lược đa dạng hóa trong sáp nhập qua biên giới: Bằng chứng từ 41 thị trường mới nổi. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 9(484). Trang: 15-25. Năm 2018. (Nov 2 2018 9:10AM)
[17]Bài báo: Quản trị công ty và chính sách cổ tức ở Việt Nam. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 258. Trang: 12-22. Năm 2018. (Nov 29 2018 5:38AM)
[18]Bài báo: Lựa chọn hình thức mua lại trong thị trường M&A ngành ngân hàng Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thị Phương Uyên, Lê Thùy Dung. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 235. Trang: 22-31. Năm 2017. (Jan 20 2017 1:41PM)
[19]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mua lại doanh nghiệp tại một số nền kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn & Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 281. Trang: 76-93. Năm 2014. (Nov 4 2014 10:48AM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố kinh tế và thể chế ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn & Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 209. Trang: 82-94. Năm 2014.
(Nov 4 2014 10:57AM)
[21]Bài báo: Hoạt động mua lại doanh nghiệp tại một số nước Đông Nam Á nhìn từ lợi tức cổ phiếu. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Tài chính. Số: 3-2013. Năm 2013. (Mar 24 2013 6:22PM)
[22]Bài báo: Domestic and cross-border partial acquisitions: An empirical investigation on target firms in South-East Asian economies. Tác giả: Dang Huu Man; Hoang Duong Viet Anh. Vietnam's Socio-Economic Development. Số: 72. Trang: 18-31. Năm 2012. (Sep 28 2019 2:09PM)
[23]Bài báo: Chất lượng dự báo rủi ro thị trường của các mô hình Value-at-Risk. Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-Index. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 06. Năm 2011. (May 17 2011 8:41AM)
[24]Bài báo: Mô hình hóa dao động bằng mô hình GARCH(1,1): Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-Index. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn và Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Ngân hàng. Số: 22 (tháng 11/2011). Trang: 59-65. Năm 2011. (Dec 2 2011 9:01PM)
[25]Bài báo: Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Thực trạng và những đề xuất cải thiện. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN. Số: 41. Trang: 164-173. Năm 2010. (Oct 1 2019 10:20AM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu chất lượng dự báo của những mô hình quản trị rủi ro thị trường vốn - Trường hợp của Value-at-Risk models. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN. Số: 34. Trang: 126-134. Năm 2009. (Sep 28 2019 2:26PM)
[27]Bài báo: Cuộc khủng hoảng tín dụng nhà đất ở Mỹ và những kiến nghị đối với Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN. Số: 27. Trang: 128-135. Năm 2008. (Sep 28 2019 2:38PM)
[28]Bài báo: Tính độc lập của ngân hàng trung ương - chìa khóa để ổn định giá, kinh nghiệm của New Zealand và một số đề xuất đối với Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN. Số: 19. Trang: 57-62. Năm 2007. (Sep 28 2019 2:31PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Country uncertainty, power distance and payment methods in acquisitions. Authors: Man Dang, Viet Anh Hoang, Edward Jones, Darren Henry, Phuong Uyen Le, Premkanth Puwanenthiren. European Journal of Finance (ISI/SSCI, A-ABDC, Q1). No: 28(16). Pages: 1541–1570. Year 2022. (Aug 17 2021 6:35PM)
[2]Article: Does managerial tone matter for stock liquidity? Evidence from textual disclosures. Authors: Man Dang, Premkanth Puwanenthiren, Manh Toan Nguyen, Viet Anh Hoang, Mieszko Mazur, Darren Henry. Finance Research Letters (ISI/SSCI, A-ABDC, Q1). No: 48. Pages: 102917. Year 2022. (Apr 21 2022 9:41AM)
[3]Article: Dividends and Share repurchases during the COVID-19 Economic Crisis. Authors: Mieszko Mazur, Man Dang, Thuy Anh Vo. Journal of Financial Research (ISI/SSCI, A-ABDC). No: (In-Press). Year 2022. (Aug 25 2022 2:26PM)
[4]Article: Audit quality and seasoned equity offerings methods. Authors: Man Dang, Premkanth Puwanenthiren, Cameron Truong, Darren Henry, and Xuan Vinh Vo. International Review of Financial Analysis (ISI/SSCI, A-ABDC, Q1). No: 83. Pages: 102227. Year 2022. (May 31 2022 9:39PM)
[5]Article: Strategic archetypes, credit ratings, and cost of debt. Authors: Man Dang, Premkanth Puwanenthiren, Edward Jones, Thieu Quang Nguyen, Xuan Vinh Vo, and Sivathaasan Nadarajah. Economic Modelling (ISI/SSCI, A-ABDC, Q1). No: 114. Pages: 105917. Year 2022. (May 28 2022 8:57PM)
[6]Article: Does policy uncertainty predict the death of M&A deals?. Authors: Man Dang, Darren Henry, Hong An Thai, Xuan Vinh Vo, Mieszko Mazur. Finance Research Letters (ISI/SSCI, A-ABDC, Q1). No: 46(B). Pages: 102489. Year 2022. (Sep 30 2021 8:59AM)
[7]Article: Global Policy Uncertainty and Cross-Border Acquisitions. Authors: Man Dang, Ngoc Vu Nguyen, Mieszko Mazur, Premkanth Puwanenthiren, Ngoc Thang Nguyen. Quarterly Review of Economics and Finance (ISI/SSCI, Q2). No: 80. Pages: 224-235. Year 2021. (Feb 16 2021 10:35AM)
[8]Article: Do family firms pay less for external funding?. Authors: Muhammad Ali, Seema Miglani, Man Dang* (corresponding), Premkanth Puwanenthiren, Mazur Mieszko. Australian Journal of Management (ISI/SSCI, A-ABDC, Q2). No: 47(2). Year 2021. (Apr 22 2021 11:48AM)
[9]Article: Policy uncertainty and seasoned equity offerings methods. Authors: Man Dang, Premkanth Puwanenthiren, Hong An Thai, Edward Jones, Mieszko Mazur, Xuan Vinh Vo. International Review of Financial Analysis (ISI/SSCI, A-ABDC, Q1). No: 77. Pages: 101830. Year 2021. (Jun 22 2021 9:22PM)
[10]Article: COVID-19 and the March 2020 Stock Market Crash. Evidence from S&P1500. Authors: Mieszko Mazur, Man Dang, Miguel Vega. Finance Research Letters (ISI/SSCI, A-ABDC, Q1). No: 38. Pages: 101690. Year 2021. (Jul 9 2020 9:22AM)
[11]Article: Institutional ownership and commonality in liquidity. Authors: Thuy Anh Vo, Tung Lam Dang, Man Dang, Viet Anh Hoang. Research in International Business and Finance (ISI/SSCI, Q1). No: 57. Pages: 101422. Year 2021. (Aug 29 2021 2:26PM)
[12]Article: Media coverage and stock price synchronicity. Authors: Tung Lam Dang, Man Dang, Hoang Luong, Lily Nguyen, Hoang Long Phan. International Review of Financial Analysis (ISI/SSCI, A-ABDC, Q1). No: 67. Pages: 1-18. Year 2020. (Nov 9 2019 9:21PM)
[13]Article: Does media attention lower debt financing? International evidence. Authors: Man Dang, Viet Anh Hoang, Khoi Nguyen Tran Dinh, Darren Henry, Vo Xuan Vinh. Emerging Markets Finance and Trade (ISI/SSCI, A-ABDC, Q1). No: In-press. Year 2020. (Dec 5 2020 9:09PM)
[14]Article: Does managerial ability matter for the choice of seasoned equity offerings?. Authors: Premkanth Puwanenthiren, Man Dang, Darren Henry, Md. Al Mamun, Pratheepkanth Puwanenthiren. North American Journal of Economics and Finance (ISI/SSCI, Q2). No: 47. Pages: 442-460. Year 2019. (Jun 5 2018 10:24PM)
[15]Article: Does earnings management matter for firm leverage? An international analysis. Authors: Man Dang, Tung Lam Dang, Phuong Dung Le, Hoa Nhan Nguyen, Quang Minh Nhi Nguyen, Darren Henry. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics (ISI, SSCI). No: In-Press. Year 2018. (Oct 5 2018 1:33PM)
[16]Article: Cross-country determinants of ownership choices in cross-border acquisitions: Evidence from emerging markets. Authors: Man Dang, Darren Henry, Manh Toan Nguyen, Viet Anh Hoang. Journal of Multinational Financial Management (ISI, SSCI, Q2). No: 44. Pages: 14-35. Year 2018. (Jan 24 2018 11:04AM)
[17]Article: Target corporate governance, acquirers' location choices, and partial acquisitions. Authors: Man Dang, Darren Henry, Xiangkang Yin, Thuy Anh Vo. Pacific-Basin Finance Journal (ISI/SSCI, A-ABDC, Q1). No: 50. Pages: 82-104. Year 2018. (Aug 1 2017 9:49AM)
[18]Article: Target CEO age, ownership decisions, and takeover outcomes. Authors: Man Dang, Darren Henry, Viet Anh Hoang. Research in International Business and Finance (ISI/SSCI, A-ABDC, Q1). No: 42. Pages: 769-783. Year 2017. (Jul 3 2017 4:09PM)
[19]Article: Partial-control versus full-control acquisitions: Does target corporate governance matter? Evidence from eight East and Southeast Asian countries. Authors: Man Dang, Darren Henry. Pacific-Basin Finance Journal (ISI/SSCI, A-ABDC, Q1). No: 40, Part B. Pages: 251-265. Year 2016. (Dec 31 2015 9:26AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Sách tham khảo: Quản trị rủi ro giá cà phê bằng hợp đồng tiêu chuẩn trên sàn ICE Chủ biên: ThS. Nguyễn Cảnh Thọ. Đồng tác giả: TS. Đặng Hữu Mẫn. Nơi XB: Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM. Năm 2020.(Feb 6 2020 9:25AM)
[2]Book Chapter: "Test of the Strategic Market Entry Hypothesis - Evidence from Corporate Governance in Vietnam" in the Book Series - Vietnam and the Global Economy. Chủ biên: Man Dang. Đồng tác giả: Viet Anh Hoang, Thuy Dung Le, Phuong Uyen Le. Nơi XB: World Scientific Publishing. Năm 2020.(Feb 4 2020 9:51AM)
[3]Giáo trình Tài chính quốc tế Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ. Đồng tác giả: TS. Đặng Hữu Mẫn (đồng chủ biên Chương 1-3). Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. Năm 2020.(Feb 16 2021 10:37AM)
[4]Giáo trình Đầu tư Tài chính
Chủ biên: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh. Đồng tác giả: TS. Đặng Hữu Mẫn; ThS. Lê Phương Dung
.
Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2012.(Jan 31 2013 5:00PM)
  
 Khen thưởng
[1] Danh hiệu "Thủ khoa Việt Nam" do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM trao tặng. Năm: 2006.
[2] Thủ khoa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng niên khóa 2002-2006. Năm: 2006.
[3] Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng cho tác giả có bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI năm 2017, 2018.. Số: Số 6273 (2017), Số 4403 (2018). Năm: 2017, 2018.
[4] Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nẵng năm 2018. Năm: 2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2018-2019). Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tài chính công ty nâng cao
Ngành: Khác
 2016 Sinh viên đại học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Tài chính Công ty, Tài chính quốc tế
Ngành: Khác
 2016 Sinh viên đại học (CLC) các ngành TC-NH, Kế toán  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Corporate Finance; Financial Management; International Financial Management; Business Analytics & Statistics
Ngành: Khác
 2013 BA; MSc; MBA in Finance  La Trobe University (Australia)
[4]Đầu tư Tài chính
Ngành: Khác
 2009 SV chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, Quản trị Tài chính  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Quản trị danh mục đầu tư
Ngành: Khác
 2009 SV chuyên ngành Ngân hàng  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  

* WORKING PAPERS:

1. Audit quality and seasoned equity offerings methods (with Cameron Truong, Premkanth Puwanenthiren, Darren Henry, Xuan Vinh Vo). R&R invitation.

2. Dividend policy and the COVID-19 crisis (with Mazur Mieszko, Thuy Anh Vo). R&R invitation.

3. Board sub-committee effectiveness and directors' attraction and attrition: Australian evidence (with Sutha Kanapathippillai, Premkanth Puwanenthiren, Dessalegn Mihret).

4. Business strategy and the price of audit services (with Premkanth Puwanenthiren, Thieu Quang Nguyen, Viet Anh Hoang, Edward Jones).

5. Business strategy and the value of cash holdings (with Premkanth Puwanenthiren, Darren Henry, Thieu Quang Nguyen, Viet Anh Hoang).

* GRANTS:

Research Grant from Vietnam National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED, 502.02-2018.10), 2018-2020 (Principle investigator).

Research Grant from the University of Danang's Foundation for Science and Technology Development (B2017-DN4-03), 2017-2019 (Principle investigator).

Research Grant from the MOET (B2020-DNA-11), 2020-2022 (Principle investigator).

CONFERENCESAFBC (2019, Sydney), AsianFA 2019 (HCMC), Financial Management Association Annual Meeting (FMA-2018, San Diego), Midwest Finance Association Annual Conference (MFA-2015, Chicago), Australasian Finance and Banking Conference (AFBC-2014, Sydney), Conference on Financial markets and Corporate governance (FMCG-2015-2016-2017), Paris Financial Management Conference (PFMC-2015, Paris).

* JOURNAL REFEREEINGInternational Business Review (SSCI, Q1), Journal of Business Research (SSCI, Q1), Emerging Markets Review (SSCI, Q1), International Review of Financial Analysis (SSCI, Q1), Pacific Basin Finance Journal (SSCI, Q1), Finance Research Letters (SSCI, Q1), Research in International Business and Finance (SSCI, Q1), ABACUS (SSCI, Q2), Journal of Multinational Financial Management (SSCI, Q2), South Asian Journal of Business Studies (SSCI, Q2).

PhD EXAMINERLa Trobe Business School, La Trobe University.


* TEACHINGLa Trobe Business School: Financial Management (MSc); Equity Asset Valuation (MSc); Corporate Finance (BSc); International Financial Management (BSc); Business Analytics and Statistics (BSc).


  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn