Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 55,235,169

  

* WORKING PAPERS:

1. Media news and capital structure (with Tung Lam Dang, Viet Anh Hoang, Huy Duong, Darren Henry).

2. Media coverage and Stock price synchronicity (with Tung Lam Dang, Lily H.G. Nguyen, Hoang Long Phan).

3. Audit quality, long-term performance and seasoned equity offerings (with Premkanth Puwanenthiren, Darren Henry, Nguyen Tran, Pratheepkanth Puwanenthiren).

4. Corruption and target selection in acquisitions. Worldwide evidence (with Hoang Long Phan, Premkanth Puwanenthiren, Manh Toan Nguyen, Viet Anh Hoang).

5. What drives target status decision in emerging markets acquisitions? (with Manh Toan Nguyen, My Hanh Nguyen, Darren Henry).

6. Oil price shocks, household welfare, and income distribution in Vietnam (with Manh Toan Nguyen).

* GRANTS:

Research Grant from Vietnam National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED, 502.02-2018.10), 2018-2020 (Principle investigator).

Research Grant from the University of Danang's Foundation for Science and Technology Development (B2017-DN4-03), 2017-2019 (Principle investigator).

CONFERENCES:

AsianFA 2019 (HCMC), Financial Management Association Annual Meeting (FMA-2018, San Diego), Midwest Finance Association Annual Conference (MFA-2015, Chicago), Australasian Finance and Banking Conference (AFBC-2014, Sydney), Conference on Financial markets and Corporate governance (FMCG-2015-2016-2017), Paris Financial Management Conference (PFMC-2015, Paris).

* JOURNAL REFEREEING:

Journal of Business Research (ISI), Emerging Markets Review (ISI), ABACUS (ISI), Economic Research - Ekonomska Istrazivanja (ISI), Research in International Business and Finance (ISI).

* PHD EXAMINERLa Trobe Business School, La Trobe University (Australia).

* TEACHING:

La Trobe Business School: Financial Management (MSc); Equity Asset Valuation (MSc); Corporate Finance (BSc); International Financial Management (BSc); Business Analytics and Statistics (BSc).

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn