Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  

* WORKING PAPERS:

1.Audit quality and seasoned equity offerings methods (with Cameron Truong, Premkanth Puwanenthiren, Darren Henry).

2.Hierarchical complexity and seasoned equity offerings (with Premkanth Puwanenthiren).

3.Policy uncertainty and the choice of seasoned equity offerings (with Premkanth Puwanenthiren).

4.Board sub-committee effectiveness and audit fees (with Premkanth Puwanenthiren).

5.Do family firms pay less for external funding? (with Mazur Mieszko, Premkanth Puwanenthiren).

6.Does media news lower financial leverage? (with Darren Henry, Viet Anh Hoang, Khoi Nguyen Tran, Xuan Vinh Vo).

7.Corruption and conglomerate diversification in acquisitions (with Darren Henry, Hanh Nguyen, Hoang Long Phan, Khue Huynh, Xuan Vinh Vo).

* GRANTS:

Research Grant from Vietnam National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED, 502.02-2018.10), 2018-2020 (Principle investigator).

Research Grant from the University of Danang's Foundation for Science and Technology Development (B2017-DN4-03), 2017-2019 (Principle investigator).

Research Grant from the MOET (KX-01), 2020-2022 (Principle investigator).

CONFERENCES:

AFBC (2019, Sydney), AsianFA 2019 (HCMC), Financial Management Association Annual Meeting (FMA-2018, San Diego), Midwest Finance Association Annual Conference (MFA-2015, Chicago), Australasian Finance and Banking Conference (AFBC-2014, Sydney), Conference on Financial markets and Corporate governance (FMCG-2015-2016-2017), Paris Financial Management Conference (PFMC-2015, Paris).

* JOURNAL REFEREEING:

Journal of Business Research (SSCI, Q1), Emerging Markets Review (SSCI, Q1), International Review of Financial Analysis (SSCI, Q1), Pacific Basin Finance Journal (SSCI, Q1), Financial Innovation (SSCI, Q1), Research in International Business and Finance (SSCI, Q1), ABACUS (SSCI, Q2).

* PHD EXAMINERLa Trobe Business School, La Trobe University (Australia).

* TEACHING:

La Trobe Business School: Financial Management (MSc); Equity Asset Valuation (MSc); Corporate Finance (BSc); International Financial Management (BSc); Business Analytics and Statistics (BSc).

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn