Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tuổi của Giám đốc điều hành và hành vi quản trị lợi nhuận ở Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh; Lê Phương Uyên; Võ Hàm Uyên. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: (In-Press). Năm 2020. (Oct 7 2020 11:11AM)
[2]Bài báo: Môi trường thông tin công ty và thanh khoản cổ phiếu. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Huỳnh Thùy Yên Khuê. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: (In-Press). Năm 2020. (Oct 7 2020 11:17AM)
[3]Bài báo: Kiểm soát tham nhũng và sự lựa chọn phương thức thanh toán trong thị trường M&A toàn cầu. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: 1(500). Trang: 28-38. Năm 2020. (Jul 2 2019 10:54AM)
[4]Bài báo: Tuổi của Giám đốc điều hành và rủi ro thị trường: Bằng chứng tại Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh; Huỳnh Thùy Yên Khuê; Hồ Đức Toàn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: (In-Press). Năm 2020. (Aug 16 2020 8:55AM)
[5]Bài báo: Quản trị lợi nhuận và quyết định khu vực sáp nhập ở Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thuỳ Dung. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 268. Trang: 23-33. Năm 2019. (Jul 15 2019 11:13AM)
[6]Bài báo: Quản trị công ty và chính sách nắm giữ tiền mặt ở Việt Nam. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn . Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: 488. Trang: 69-79. Năm 2019. (May 7 2019 4:06PM)
[7]Bài báo: Môi trường thông tin của công ty và hành vi nâng giá cổ phiếu trong thị trường M&A Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung, Trần Thanh Toàn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: 9 (496). Trang: 28-39. Năm 2019. (Jun 17 2019 2:18PM)
[8]Bài báo: Thanh khoản cổ phiếu và quyết định khu vực sáp nhập ở Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: 7 (494). Trang: 54-63. Năm 2019. (Jun 17 2019 2:20PM)
[9]Bài báo: Minh bạch thể chế và giá trị thương vụ trong thị trường M&A toàn cầu. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh; Lê Thùy Dung. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: (In-Press). Năm 2019. (Sep 10 2019 11:18AM)
[10]Bài báo: Môi trường thể chế quốc gia và lợi tức cổ phiếu trong các thương vụ sáp nhập và mua lại. Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia Đông và Đông Nam Á. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 248. Trang: 52-61. Năm 2018. (Feb 7 2018 7:28AM)
[11]Bài báo: Ảnh hưởng của môi trường thể chế quốc gia đến việc lựa chọn hình thức mua lại. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Lê Thùy Dung . Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 02(477). Trang: 10-18. Năm 2018. (Feb 7 2018 7:32AM)
[12]Bài báo: Môi trường thể chế và chiến lược đa dạng hóa trong sáp nhập qua biên giới: Bằng chứng từ 41 thị trường mới nổi. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 9(484). Trang: 15-25. Năm 2018. (Nov 2 2018 9:10AM)
[13]Bài báo: Quản trị công ty và chính sách cổ tức ở Việt Nam. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 258. Trang: 12-22. Năm 2018. (Nov 29 2018 5:38AM)
[14]Bài báo: Lựa chọn hình thức mua lại trong thị trường M&A ngành ngân hàng Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thị Phương Uyên, Lê Thùy Dung. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 235. Trang: 22-31. Năm 2017. (Jan 20 2017 1:41PM)
[15]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mua lại doanh nghiệp tại một số nền kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn & Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 281. Trang: 76-93. Năm 2014. (Nov 4 2014 10:48AM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố kinh tế và thể chế ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn & Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 209. Trang: 82-94. Năm 2014.
(Nov 4 2014 10:57AM)
[17]Bài báo: Hoạt động mua lại doanh nghiệp tại một số nước Đông Nam Á nhìn từ lợi tức cổ phiếu. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Tài chính. Số: 3-2013. Năm 2013. (Mar 24 2013 6:22PM)
[18]Bài báo: Domestic and cross-border partial acquisitions: An empirical investigation on target firms in South-East Asian economies. Tác giả: Dang Huu Man; Hoang Duong Viet Anh. Vietnam's Socio-Economic Development. Số: 72. Trang: 18-31. Năm 2012. (Sep 28 2019 2:09PM)
[19]Bài báo: Mô hình hóa dao động bằng mô hình GARCH(1,1): Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-Index. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn và Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Ngân hàng. Số: 22 (tháng 11/2011). Trang: 59-65. Năm 2011. (Dec 2 2011 9:01PM)
[20]Bài báo: Chất lượng dự báo rủi ro thị trường của các mô hình Value-at-Risk. Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-Index. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 06. Năm 2011. (May 17 2011 8:41AM)
[21]Bài báo: Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Thực trạng và những đề xuất cải thiện. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN. Số: 41. Trang: 164-173. Năm 2010. (Oct 1 2019 10:20AM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu chất lượng dự báo của những mô hình quản trị rủi ro thị trường vốn - Trường hợp của Value-at-Risk models. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN. Số: 34. Trang: 126-134. Năm 2009. (Sep 28 2019 2:26PM)
[23]Bài báo: Cuộc khủng hoảng tín dụng nhà đất ở Mỹ và những kiến nghị đối với Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN. Số: 27. Trang: 128-135. Năm 2008. (Sep 28 2019 2:38PM)
[24]Bài báo: Tính độc lập của ngân hàng trung ương - chìa khóa để ổn định giá, kinh nghiệm của New Zealand và một số đề xuất đối với Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN. Số: 19. Trang: 57-62. Năm 2007. (Sep 28 2019 2:31PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: COVID-19 and the March 2020 Stock Market Crash. Evidence from S&P1500. Authors: Mieszko Mazur, Man Dang, Miguel Vega. Finance Research Letters (ISI, SSCI, Q1). No: In-Press. Pages: 101690. Year 2020. (Jul 9 2020 9:22AM)
[2]Article: Media coverage and stock price synchronicity. Authors: Tung Lam Dang, Man Dang, Hoang Luong, Lily Nguyen, Hoang Long Phan. International Review of Financial Analysis (ISI, SSCI, Q1). No: 67. Pages: 1-18. Year 2020. (Nov 9 2019 9:21PM)
[3]Article: Does managerial ability matter for the choice of seasoned equity offerings?. Authors: Premkanth Puwanenthiren, Man Dang, Darren Henry, Md. Al Mamun, Pratheepkanth Puwanenthiren. North American Journal of Economics and Finance (ISI, SSCI, Q2). No: 47. Pages: 442-460. Year 2019. (Jun 5 2018 10:24PM)
[4]Article: Target corporate governance, acquirers' location choices, and partial acquisitions. Authors: Man Dang, Darren Henry, Xiangkang Yin, Thuy Anh Vo. Pacific-Basin Finance Journal (ISI, SSCI, Q1). No: 50. Pages: 82-104. Year 2018. (Aug 1 2017 9:49AM)
[5]Article: Does earnings management matter for firm leverage? An international analysis. Authors: Man Dang, Tung Lam Dang, Phuong Dung Le, Hoa Nhan Nguyen, Quang Minh Nhi Nguyen, Darren Henry. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics (ISI, SSCI). No: In-Press. Year 2018. (Oct 5 2018 1:33PM)
[6]Article: Cross-country determinants of ownership choices in cross-border acquisitions: Evidence from emerging markets. Authors: Man Dang, Darren Henry, Manh Toan Nguyen, Viet Anh Hoang. Journal of Multinational Financial Management (ISI, SSCI, Q2). No: 44. Pages: 14-35. Year 2018. (Jan 24 2018 11:04AM)
[7]Article: Target CEO age, ownership decisions, and takeover outcomes. Authors: Man Dang, Darren Henry, Viet Anh Hoang. Research in International Business and Finance (ISI, SSCI, Q1). No: 42. Pages: 769-783. Year 2017. (Jul 3 2017 4:09PM)
[8]Article: Partial-control versus full-control acquisitions: Does target corporate governance matter? Evidence from eight East and Southeast Asian countries. Authors: Man Dang, Darren Henry. Pacific-Basin Finance Journal (ISI, SSCI, Q1). No: 40, Part B. Pages: 251-265. Year 2016. (Dec 31 2015 9:26AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn