Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Các mô hình nghiên cứu quản trị lợi nhuận ở các nước phát triển có phù hợp với bối cảnh Việt Nam: Phân tích lý thuyết
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Công Phương
Nơi đăng: Hội thảo khoa học “Kinh tế miền trung, Tây nguyên: Tiềm năng, động lực và giải pháp, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; Số: 00;Từ->đến trang: 110-117;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn