Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,958,242

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổng hợp và phân tích nghiên cứu kế toán ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Công Phương, Nguyễn Lan Phương, Trần Thị Thanh Thào. Tạp chí nghiên cứu kinh tế và kinh doanh Châu Á. Số: 33(8). Trang: 52-66. Năm 2022. (May 8 2023 10:05AM)
[2]Bài báo: Quản trị công ty và sai sót báo cáo tài chính. Tác giả: Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Mạnh Cường. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 299. Trang: 63-72. Năm 2022. (May 8 2023 10:01AM)
[3]Bài báo: Thực trạng sai sót doanh thu, chi phí của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Công Phương, Nguyễn Trọng Hiếu. Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán. Số: 03 (200). Trang: 76-79. Năm 2020. (Jun 20 2020 9:57AM)
[4]Bài báo: Ghi nhận và công bố thông tin về lợi thế thương mại và tài sản vô hình khác trong hợp nhấtkinh doanh - trường hợp của tập đoàn Vingroup.
.
Tác giả: Nguyễn Công Phương, Lê Thị Thu Hiền. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: Số 272 tháng 02/2020. Trang: 52-62. Năm 2020.
(Feb 20 2020 8:09PM)
[5]Bài báo: Quản trị lợi nhuận và nợ: bằng chứng từ các công ty niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Công Phương và Phạm Nguyễn Đình Tuấn. Tạp chí phát triển kinh tế. Số: Số 11(2019). Trang: 31-50. Năm 2019. (Aug 8 2020 10:09AM)
[6]Bài báo: Mối liên kết giữa kế toán và thuế- một số bàn luận. Tác giả: Nguyễn Công Phương, Ngô Hà Tấn, Trương Thùy Vân. Tạp chí Kế toán và kiểm toán. Số: 176. Trang: 9-11. Năm 2018. (Sep 6 2018 9:21AM)
[7]Bài báo: Cơ cấu hội đồng quản trị, kỷ luật thị trường có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo thường niên? Bằng chứng từ các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Công Phương, Nguyễn Thị Hà My. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. Số: Số 29(6). Trang: Page 27-44. Năm 2018. (Nov 5 2018 2:39PM)
[8]Bài báo: Sai sót báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Công Phương, Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Mạnh Cường. Tạp chí khoa học & công nghệ. Số: 10 (131). Trang: 15-19. Năm 2018. (Jan 21 2019 9:34AM)
[9]Bài báo: Lý thuyết tam giác gian lận và vận dụng trong nghiên cứu về sai phạm báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tác giả: Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Công Phương. Tạp chí khoa học Kinh tế. Số: 6(03). Trang: 51-61. Năm 2018. (Jan 21 2019 9:39AM)
[10]Bài báo: Sai sót báo cáo tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Công Phương*; ThS. Nguyen Trong Hieu*; CN. Nguyễn Mạnh Cường. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 10(131).2018. Trang: 20. Năm 2018. (Jan 22 2019 10:19AM)
[11]Bài báo: Áp dụng mô hình Modified Jones với dữ liệu chéo: Nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết khi phát hành thêm cổ phiếu. Tác giả: Nguyễn Công Phương. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 28(3). Trang: 32-49. Năm 2017. (Jun 7 2017 10:27AM)
[12]Tham luận: Cải cách và phát triển kế toán hướng về chuẩn mực quốc tế, Bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc gia “Kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC”, tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, ngày 20/21/2016. Tác giả: Nguyên Công Phương. Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Trang: 1-9. Năm 2016. (Jun 7 2017 10:34AM)
[13]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến sai phạm trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Công Phương và Lâm Xuân Đào. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 230 tháng 8/2016. Trang: 62-71. Năm 2016. (Sep 28 2016 3:56PM)
[14]Bài báo: Phản ứng của thị trường chứng khoán đối với công bố báo cáo tài chính có sai phạm: Bằng chứng thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Công Phương. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: số 26 (8), tháng 8/2015. Trang: 92-110. Năm 2015. (Jun 8 2016 3:34PM)
[15]Bài báo: Mô hình Beneish dự đoán sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính. Tác giả: Nguyễn Công Phương, Nguyễn Trần Nguyên Trân. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 206. Trang: 54-60. Năm 2014. (Aug 13 2014 3:15PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu hành động quản trị lợi nhuận trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Công PhươngNguyễn Thị Uyên Phương. Tạp chi Khoa học Kinh tế. Số: 2 (06). Trang: 91-101. Năm 2014. (Dec 27 2014 7:56AM)
[17]Bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tài chính của công ty niêm yết. Tác giả: Nguyễn Công Phương và Nguyễn Thị Thanh Phương. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 287. Trang: 15-34. Năm 2014. (Jun 16 2015 9:08AM)
[18]Bài báo: Mô hình Chuẩn mực-Chế độ kế toán của Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Công Phương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 194. Trang: 31-37. Năm 2013.
(Sep 23 2013 4:46PM)
[19]Bài báo: Làm rõ nội dung kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai. Tác giả: Nguyễn Công Phương
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Kế toán
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 121 tháng 10/2013. Trang: 22-24. Năm 2013.
(Jun 17 2014 2:18PM)
[20]Bài báo: Làm rõ việc ghi nhận doanh thu theo quy định hiện nay. Tác giả: Nguyễn Công Phương, Trần Đình Khôi Nguyên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí kế toán
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 4/2012. Trang: 27-29. Năm 2012.
(Jun 12 2012 8:10AM)
[21]Tham luận: Mô hình chuẩn mực-chế độ kế toán và sự lựa chọn cho tương lai. Tác giả: Nguyễn Công Phương
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu hội thảo, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Trang: 24-34. Năm 2012. (Sep 1 2012 11:02AM)
[22]Bài báo: Tăng cường minh bạch, công bố thông tin: mấu chốt của đổi mới. Tác giả: Nguyễn Công Phương, Trần Đình Khôi Nguyên. Tạp chí Tài chính và đầu tư. Số: 4/2012. Trang: 30-31. Năm 2012. (Jun 12 2012 8:12AM)
[23]Bài báo: Công tác kế toán-thuế ở doanh nghiệp: nghiên cứu thực tế các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Công Phương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 163 (II). Trang: 42-47. Năm 2011.
(Apr 5 2011 10:53AM)
[24]Bài báo: Bàn về kỷ thuật hợp nhất báo cáo tài chính. Tác giả: Nguyễn Công Phương, Ngô Hà Tấn. Tạp chí kế toán. Số: 6/2010. Trang: 17-21. Năm 2010. (Jan 6 2011 8:38PM)
[25]Bài báo: Kiểm toán giá trị hợp lý. Tác giả: Nguyễn Công Phương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 33. Trang: 18-25. Năm 2010.
(Jan 6 2011 8:38PM)
[26]Bài báo: Connections Between Taxation and Accounting in Vietnam. Tác giả: Nguyễn Công Phương
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Economic Development Review
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 193. Trang: 21-26. Năm 2010.
(Jun 21 2013 9:08AM)
[27]Bài báo: Liên kết giữa kế toán và thuế ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Công Phương
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 239. Trang: 22-26. Năm 2010. (Jan 6 2011 8:38PM)
[28]Bài báo: Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thông qua giá trị kinh tế gia tăng. Tác giả: Nguyễn Công Phương, Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kinh tế và phát triển
marriage affairs open i want an affair
. Số: 152. Trang: 53-57. Năm 2010.
(Jan 6 2011 8:37PM)
[29]Bài báo: Từ những nghi vấn về chính sách kinh tế dạng sự đồng thuận Washington, bàn về chiến lược cải cách kế toán Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Công Phương. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 234. Trang: 48-53. Năm 2010. (Jan 6 2011 8:38PM)
[30]Bài báo: Kế toán theo cơ sở dồn tích và quản trị lợi nhuận của doanh nghiệp. Tác giả: Nguyễn Công Phương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí kế toán
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 77&78. Trang: 36-37 vaf 17-18. Năm 2009.
(Jan 6 2011 8:35PM)
[31]Bài báo: Quản trị chi phí theo lợi nhuận mục tiêu và khả năng vận dụng tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Công Phương, Trương Bá Thanh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chi Ngân hàng. Số: 12. Năm 2009. (Jan 6 2011 8:36PM)
[32]Bài báo: Bàn về phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính. Tác giả: Nguyễn Công Phương, Ngô Hà Tấn. Tạp chí Kế toán. Số: 80. Năm 2009. (Jan 6 2011 8:36PM)
[33]Bài báo: Phân bổ chi phí gián tiếp phục vụ cho quản trị doanh nghiệp. Tác giả: Nguyễn Công Phương. Tạp chí Phát triển kinh tế
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 229. Năm 2009.
(Jan 6 2011 8:37PM)
[34]Tham luận: Giá trị hợp lý và cách tiếp cận của nhà kiểm toán. Tác giả: Nguyễn Công Phương, Đường Nguyên Hưng. Hội thảo “Phát triển các dịch vụ tài chính tại khu vực miền Trung, Trường Đại học Kinh tế. Năm 2008. (Dec 31 2010 1:43PM)
[35]Tham luận: Thực tập cần phải thực chất hơn. Tác giả: Nguyễn Công Phương. Hội thảo “Đào tạo gắn với nhu cầu xã hội”, Trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Năm 2008. (Dec 31 2010 1:43PM)
[36]Bài báo: Áp lực và xung đột đến từ cải cách kế toán hướng về hòa hợp quốc tế. Tác giả: Nguyễn Công Phương. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: 348. Năm 2007. (Jan 6 2011 8:34PM)
[37]Bài báo: Bàn về các khoản dự phòng. Tác giả: Nguyễn Công Phương. Tạp chí Kế toán
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Tháng 8. Năm 2007.
(Jan 6 2011 8:35PM)
[38]Bài báo: Về tính trung thực của chỉ tiêu lợi nhuận. Tác giả: Nguyễn Công Phương
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí kế toán. Số: 12. Năm 2007. (Jan 6 2011 8:35PM)
[39]Bài báo: Kế toán bán hàng trả chậm, trả góp. Tác giả: Nguyễn Công Phương. Tạp chí Tài chính. Số: 513. Năm 2005. (Jan 6 2011 8:34PM)
[40]Bài báo: Kế toán dồn tích và kế toán tiền. Tác giả: Nguyễn Công Phương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế & Phát triển
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 98. Trang: 00-00. Năm 2005.
(Jan 6 2011 8:33PM)
[41]Bài báo: Kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu ủy thác. Tác giả: Nguyễn Công Phương. Tạp chí Tài chính. Số: 491. Trang: 00-00. Năm 2005. (Jan 6 2011 8:34PM)
[42]Tham luận: Các mô hình nghiên cứu quản trị lợi nhuận ở các nước phát triển có phù hợp với bối cảnh Việt Nam: Phân tích lý thuyết. Tác giả: Nguyễn Công Phương. Hội thảo khoa học “Kinh tế miền trung, Tây nguyên: Tiềm năng, động lực và giải pháp, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Trang: 110-117. Năm 2005. (Dec 31 2010 1:43PM)
[43]Bài báo: Assessing a Model for Setting Accounting Standards in Vietnam. Tác giả: Nguyễn Công Phương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 17. Năm 2005.
(Dec 31 2010 1:43PM)
[44]Tham luận: Giá trị kinh tế gia tăng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tác giả: Nguyễn Công Phương
marriage affairs open i want an affair
. Hội thảo 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng. Năm 2004. (Jan 6 2011 8:23PM)
[45]Bài báo: Bàn về chuẩn mực kế toán thuê tài sản. Tác giả: Nguyễn Công Phương
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí tài chính
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: số 484. Năm 2004.
(Dec 31 2010 1:43PM)
[46]Bài báo: Phân bổ chi phí gián tiếp. Tác giả: Nguyễn Công Phương. Tạp chí kế toán. Số: 50. Năm 2004. (Dec 31 2010 1:43PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Adoption of the International Public Sector Accounting Standards in emerging economies and low-income countries: a structured literature review. Authors: Tobias Polzer, Pawan Adhikari, Cong Phuong Nguyen, Levi Gaseth-Nesbakk. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management (Q1). No: Vol.35 No.3. Pages: 309-332. Year 2023. (Sep 30 2021 7:08AM)
[2]Article: Politics and institution of corporate governance in Vietnamese state-owned enterprises. Authors: Nguyen Cong Phuong, Tran Dinh Khoi Nguyen, Ha Phuoc Vu. Managerial Auditing Journal (Publication date: 14 March 2020). No: Vol. 35, Issue 5 (SSCI, Scopus Q1). Pages: 667-684. Year 2020. (May 19 2020 2:32PM)
[3]Article: Insights into accounting education in a COVID-19 world: Vietnam. Authors: Nguyen Cong Phuong. Journal of Accounting Education. No: 29(5). Pages: 124-128. Year 2020. (Feb 25 2021 9:30AM)
[4]Presentations: The Suitability of International Public-Sector Accounting Standards (IPSAS) for Emerging Economies: A Literature Review. Authors: Tobias Polzer and Phuong Cong. Accounting & Accountability in Emerging economies Conference at Đại học Essex, UK. Pages: 1-21. Year 2018. (Sep 6 2018 9:30AM)
[5]Article: International Harmonization and National Particularities of Accounting: Recent Accounting Development in Vietnam. Authors: Nguyễn Công Phương và Trần Đình Khôi Nguyên. Journal of Accounting & Organizational Change
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: Vol.8, Issue 3. Pages: 431-451. Year 2012.
(Apr 10 2012 8:51AM)
[6]Article: Economic Transition and Accounting System Reform in Vietnam. Authors: Nguyễn Công Phương and Jacques Richard
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. European Accounting Review (ISI)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: vol.20, N.4. Pages: 693-725. Year 2011.
(Nov 29 2011 12:22PM)
[7]Presentations: Globalisation and Accounting Reform in Vietnam. Authors: Nguyễn Công Phương, Trần Đình Khôi Nguyên, Trương Bá Thanh. Global Accounting And Organization Change Conference, Babson, Boston, MA, Mỹ. Year 2010. (May 12 2011 10:08AM)
[8]Presentations: The New System of Business Accounting in Vietnam: An empirical Evaluation. Authors: Nguyễn Công Phương, Micheline Renault. Hội thảo về Accounting and governance của Tạp chí Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics (thuộc Đại học Hồng kông), tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc và Hội Thảo 29th EAA Annual Congress của Tạp chí European Accounting Review, tổ chức tại Dublin, Ireland. Pages: 206-225. Year 2006. (Dec 31 2010 1:43PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn