Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,957,315

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Nguyễn Đình
Đề tài: Quản trị lợi nhuận trong trường hợp mua bán-sáp nhập: Bằng chứng từ các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2023

[2]Nguyễn Thanh Tú
Đề tài: Chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết lần đầu trên thị trường chứng khoán Việt 
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2021

[3]Nguyễn Trọng Hiếu
Đề tài: Sai sót trong báo cáo tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Viết Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2020

[4]Trương Thùy Vân
Đề tài: Nghiên cứu mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2020

[5]Võ Thị Thùy Trang
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2019

[6]Phạm Thị Bích Vân
Đề tài: Quản trị lợi nhuận khi phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2017

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn