Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,289,125

 Phản ứng của thị trường chứng khoán đối với công bố báo cáo tài chính có sai phạm: Bằng chứng thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Công Phương
Nơi đăng: Tạp chí Phát triển kinh tế; Số: số 26 (8), tháng 8/2015;Từ->đến trang: 92-110;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Mục đích của nghiên cứu này là nhằm đánh giá ảnh hưởng kinh tế của công bố thông tin sai sót trọng yếu báo cáo tài chính (BCTC) đến giá trị thị trường của cổ phiếu. Dựa vào phương pháp nghiên cứu sự kiện, kết quả của nghiên cứu đã cho thấy sự giảm sút của suất sinh lời bất thường của cổ phiếu của các công ty có liên quan, đặc biệt mức giảm 4,1 % vào khoảng thời gian sát với thời điểm công bố số liệu sai lệch, và 2,1% vào ngày công bố số liệu sai lệch. Kết quả này ngụ ý rằng, sai sót trọng yếu BCTC đã ảnh hưởng đến niềm tin và quyết định của nhà đầu tư.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn