Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,664,204

 Áp dụng mô hình Modified Jones với dữ liệu chéo: Nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết khi phát hành thêm cổ phiếu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Công Phương
Nơi đăng: Tạp chí Phát triển kinh tế; Số: 28(3);Từ->đến trang: 32-49;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu áp dụng mô hình Modified Jones với dữ liệu chéo để đánh giá hành vi quản trị lợi nhuận khi phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán VN. Phân tích cho thấy cách tiếp cận này là khả thi và chỉ ra 75% công ty trong mẫu nghiên cứu thực hiện điều chỉnh tăng lợi nhuận ở ngay quý trước thời điểm phát hành thêm cổ phiếu. Kết quả này cung cấp thêm bằng chứng về hành vi cơ hội của người quản lý ở các công ty phát hành thêm cổ phiếu, đồng thời gợi mở áp dụng mô hình Modified Jones với dữ liệu chéo khi thực hiện các nghiên cứu trong tương lai.
ABSTRACT
Nghiên cứu áp dụng mô hình Modified Jones với dữ liệu chéo để đánh giá hành vi quản trị lợi nhuận khi phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán VN. Phân tích cho thấy cách tiếp cận này là khả thi và chỉ ra 75% công ty trong mẫu nghiên cứu thực hiện điều chỉnh tăng lợi nhuận ở ngay quý trước thời điểm phát hành thêm cổ phiếu. Kết quả này cung cấp thêm bằng chứng về hành vi cơ hội của người quản lý ở các công ty phát hành thêm cổ phiếu, đồng thời gợi mở áp dụng mô hình Modified Jones với dữ liệu chéo khi thực hiện các nghiên cứu trong tương lai.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn