Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,837,705

 Cải cách và phát triển kế toán hướng về chuẩn mực quốc tế, Bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc gia “Kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC”, tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, ngày 20/21/2016.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyên Công Phương
Nơi đăng: Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân; Số: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia" Kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập RPP và AEC;Từ->đến trang: 1-9;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn