Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,580,673

 Sai sót báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Công Phương, Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Mạnh Cường
Nơi đăng: Tạp chí khoa học & công nghệ; Số: 10 (131);Từ->đến trang: 15-19;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn