Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,486,734

 Sai sót báo cáo tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Công Phương*; ThS. Nguyen Trong Hieu*; CN. Nguyễn Mạnh Cường
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 10(131).2018;Từ->đến trang: 20;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thông tin sai sót trong Báo cáo tài chính (BCTC) là một trong những chủ đề đặc biệt được quan tâm và mang tính thời sự tại Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm cung cấp bức tranh tổng quát về thực trạng sai sót BCTC theo các chỉ tiêu trọng yếu như lợi nhuận, tài sản. Dựa vào cách tiếp cận mô tả, so sánh và giải thích, kết quả phân tích cho thấy sai sót lợi nhuận và tài sản của các công ty niêm yết phổ biến cả về số lượng và mức độ sai sót. Sai sót cũng không giảm qua 5 năm và không phụ thuộc và thị trường niêm yết và ngành nghề hoạt động. Kết quả này một mặt cung cấp thông tin có giá trị cho cơ quan quản lý, nhà đầu tư để xem xét trong việc quản lý và ra quyết định, mặt khác cung cấp kết quả cho các nhà nghiên cứu để nghiên cứu giải thích hiện tượng sai sót BCTC.
ABSTRACT
This study aims to provide a general picture of fraudulent financial statements through the key indicators such as profit and assets. Based on the descriptive, comparative and explanatory approaches, the results of the analysis show that the fraudulent profit and assets of listed companies are popular both in terms of quantity and level of error. Errors also do not decrease over 5 years and are not dependent on the listed stock market and the industry. This result, on the one hand, provides valuable information to regulators and investors for consideration in management and decision making, and on the other hand provides results for researchers to do research in the future.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn