Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,039

 Ghi nhận và công bố thông tin về lợi thế thương mại và tài sản vô hình khác trong hợp nhất
kinh doanh - trường hợp của tập đoàn Vingroup.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Công Phương, Lê Thị Thu Hiền
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế & Phát triển; Số: Số 272 tháng 02/2020;Từ->đến trang: 52-62;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp, bài báo nhằm đánh giá vận dụng chuẩn mực kế toán hợp nhất kinh doanh theo hai khía cạnh: ghi nhận và công bố thông tin các tài sản sinh ra từ hợp nhất kinh doanh. Vingroup được chọn do công ty có nhiều giao dịch hợp nhất kinh doanh và tiên phong trong việc lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Kết quả phân tích cho thấy vẫn còn một khoảng cách khá lớn giữa yêu cầu và thực tế áp dụng các chuẩn mực kế toán hợp nhất kinh doanh tại công ty trong việc ghi nhận và công bố thông tin về lợi thế thương mại và tài sản vô hình khác khi lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực Việt Nam và theo chuẩn mực quốc tế. Kết quả này ngụ ý rằng, minh bạch thông tin giao dịch hợp nhất kinh doanh ở Việt Nam còn chưa đáp ứng kỳ vọng và điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhà đầu tư.
ABSTRACT
Using case study method, the paper aims to evaluate the application of combination standards in terms of two aspects: recognition and disclosure of assets generated from business combination. Vingroup was chosen because the company had many business mergers and pioneers in preparing financial statements both in accordance with Vietnamese accounting standards and international financial reporting standards. The analytical results show that there is still a big gap between the requirements and practices of accounting for business combination regarding recognition and disclosure of goodwill and other intabgible assets when preparing financial statements in accordance with Vietnamese standards and international standards. This result implies that information transparency of business combination has not met expectations and this may negatively affect investors.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn