Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,597

 Nghiên cứu hệ thống kế toán Việt Nam 1995
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  Nguyễn Công Phương
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: B2005-14-36 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kế toán
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn