Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,208,884

(Dec 25 2011 9:43AM)(Dec 25 2011 9:44AM)
[1]Tolerancing in Product Life Cycle: The impact of geometrical deviations on product life cycle Chủ biên: Nguyen Dinh Son. Đồng tác giả: . Nơi XB: Editions Universitaires Européennes. Năm 2011.
[2]Machine-outil à commande numérique: Méthode de compensation des défauts d'usinage  Chủ biên: Nguyen Dinh Son. Nơi XB: Editions Universitaire Européennes. Năm 2011.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn