Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,504,439

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Dự đoán cường độ nén bê tông dựa trên vận tốc xung siêu âm sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm và mạng nơ-rôn nhân tạo cho vật liệu địa phương. Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. Tạp chí xây dựng Việt Nam. Số: 4. Trang: 163-168. Năm 2020. (May 11 2020 3:26PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta. Tác giả: TS. Lê Hoài Nam*; TS. Nguyễn Đình Sơn; TS. Võ Như Thành. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 63. Năm 2020. (Apr 21 2020 2:55PM)
[3]Bài báo: Xác định chiều sâu vết nứt trong kết cấu bê tông bằng sóng siêu âm. Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, và Nguyễn Đình Sơn. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. Số: 1. Trang: 68-75. Năm 2019. (May 7 2020 9:12PM)
[4]Bài báo: Mô phỏng hai chiều sự lan truyền của sóng siêu âm trong bê-tông bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung và Nguyễn Đình Sơn. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Số: 1. Trang: 365-372. Năm 2019. (May 7 2020 9:16PM)
[5]Bài báo: Phương pháp xây dựng trình biên dịch các files dữ liệu gia công APT trên PRO/ENGINEER sang các files ngôn ngữ G-Code ISO cho máy phay BAZ-15 CNC. Tác giả: Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và công nghệ sáu trường Đại học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 59. Năm 2007.
(May 4 2011 6:56PM)
[6]Bài báo: Phương pháp xây dựng trình biên dịch các files dữ liệu đo DMIS của môđun PRO/CMM trên PRO/ENGINEER sang các files ngôn ngữ GEOPAK-WIN. Tác giả: Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và công nghệ sáu trường Đại học. Số: 55. Năm 2006. (May 4 2011 6:55PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu và thiết kế hệ thống SCADA cho nhà máy bia Larger Quảng Nam. Tác giả: Lâm Tăng Đức, Nguyễn Đình Sơn. Tạp chí tự động hóa ngày nay. Trang: 27-31. Năm 2005. (May 6 2011 10:12PM)
[8]Bài báo: Phương pháp xây dựng trình biên dịch các file dữ liệu đo DMIS của môđun PRO-CMM trên PRO-ENGINEER sang các file ngôn ngữ GEOPAK-WIN. Tác giả: Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Năm 2005.
(May 4 2011 6:49PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Method to Investigate Mechanical Properties of Lattice Structures for Additive Manufacturing. Authors: Dinh Son Nguyen, Thien An Nguyen-Van. Journal of the Korean Society for Precision Engineering (Scopus). No: Vol.37 No.4. Pages: 305 - 318. Year 2020. (Apr 16 2020 2:31PM)
[2]Article: Design of lattice structure for additive manufacturing in CAD environment. Authors: Dinh Son Nguyen. Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing (SCIE). No: 13 (3). Pages: JAMDSM0057-JAMDSM0057. Year 2019. (Aug 22 2019 10:31PM)
[3]Article: A Method for Generation of Random Lattice Structure for Additive Manufacturing. Authors: Dinh Son Nguyen. 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). No: 2019. Pages: 1275-1279. Year 2019. (Mar 7 2020 4:54PM)
[4]Article: A Two-Dimension Simulation of Ultrasonic Wave Propagation in Materials Using Finite Element Method. Authors: Le Thang Vuong, Cung Le, Dinh Son Nguyen. Proceedings of the International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE). No: 1. Pages: 283-287. Year 2018. (Jul 20 2019 11:58AM)
[5]Article: Creation of Lattice Structures for Additive Manufacturing in CAD Environment. Authors: Dinh Son Nguyen, TH Tuan Tran, D Kien Le, V Than Le. 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). No: 2018. Pages: 396-400. Year 2018. (Jan 22 2019 11:32AM)
[6]Article: Application of Queuing Theory in Service Design. Authors: Dinh Son Nguyen. Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2017 IEEE International Conference on. No: 2017. Pages: 837-840. Year 2017. (Mar 12 2018 10:57PM)
[7]Article: Topology optimization as an innovative design method for additive manufacturing. Authors: Dinh Son Nguyen, Frédéric Vignat. Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2017 IEEE International Conference on. No: 2017. Pages: 304-308. Year 2017. (Mar 12 2018 10:40PM)
[8]Presentations: Active Learning Experiences for Large Class in Engineering Mechanics Course. Authors: Nguyen Dinh Son. Proceedings of The Vietnam Engineering Education Conference. Pages: 1-10. Year 2016. (Jun 10 2016 10:34AM)
[9]Article: A Method to Generate Lattice Structure for Additive Manufacturing. Authors: Dinh Son Nguyen, Frédéric Vignat. Proceedings of IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management;. No: 2016. Pages: 966-970. Year 2016. (Dec 29 2016 3:38PM)
[10]Article: Application of Bayesian Networks for Product Quality Management in a Multistage Manufacturing Process. Authors: Nguyen Dinh Son. Proceedings of IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: ISBN 978-1-4673-8065-2. Pages: 1402-1406. Year 2015.
(Dec 29 2015 9:21AM)
[11]Article: Total Quality Management in Product Life Cycle. Authors: Nguyen Dinh Son. Proceedings of IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. No: 1. Pages: 754-758. Year 2014. (Dec 13 2014 11:19AM)
[12]Article: Towards a Geometric Deviation Model of Product in CAD Environment. Authors: Nguyen Dinh Son. Proceedings of ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. No: Volume 12: Systems and Design. Pages: 1-10. Year 2013. (Apr 6 2014 4:23PM)
[13]Article: A Method for Product Quality Management throughout Its Life Cycle. Authors: Nguyen Dinh Son. Proceedings of IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: ISBN 978-1-4673-4587-3. Pages: 329-333. Year 2012.
(Dec 17 2012 7:53PM)
[14]Article: A Method to Determine the Impact of Geometrical Deviations on Product Performance. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud. Journal of Mechanical Engineering (SCIE Journal). No: 58 (9). Pages: 517-526. Year 2012. (Sep 7 2012 8:19PM)
[15]Article: A Methodology for Product Performance Analysis under Effects of Multi-physical Phenomena. Authors: Nguyen Dinh Son. International Journal of Engineering (Scopus). No: 25(4). Pages: 341-351. Year 2012. (Nov 17 2012 10:04PM)
[16]Article: Random design: A design of experiment method to integrate geometrical deviations throughout the product lifecyle into performance simulation. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Interdisciplinary Design: Proceedings of the 21st CIRP Design Conference. No: ISBN 978-89-89693-29-1. Pages: 135-141. Year 2011. (Dec 25 2011 9:40AM)
[17]Article: Geometrical deviation model of product throughout its life cycle. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud. International Journal of Manufacturing Research (ISI Journal)
marriage affairs open i want an affair
. No: Vol. 6, No.3. Pages: 236-255. Year 2011.
(Dec 25 2011 9:18AM)
[18]Article: Taking into account geometrical variation effect on product performance. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud. International Journal of Product Lifecycle Management (ISI Journal)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: Vol. 5, No. 2/3/4. Pages: 102-121. Year 2011.
(Dec 25 2011 9:20AM)
[19]Article: Integration of geometrical deviations thougout product lifecycle into performance simulation. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceedings of the 10th Global Congress on Manufacturing and Management, Bangkok, Thailand. No: 10. Pages: pp.10. Year 2010. (Dec 25 2011 9:37AM)
[20]Article: Integration of multiphysical phenomena in robust design methodology. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceedings of the 20th CIRP International Conference on Design. No: ISBN 978-3-642-15972-5. Pages: 167-180. Year 2010. (Dec 25 2011 9:36AM)
[21]Article: Applying Monte-Carlo Methods to Geometric Deviations Simulation within Product Life Cycle. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud. Proceedings of the 11th CIRP International Conference on Computer-Aided Tolerancing, Annecy, France. No: 11. Pages: pp. 10. Year 2009. (Dec 25 2011 9:29AM)
[22]Article: Product Performance Simulation with Geometric Deviations throughout Its Life Cycle. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud. Proceedings of the 6th CIRP International Conference on Digital Enterprise Technology, Hongkong.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: ISBN 978-3-642-10429-9. Pages: 79-95. Year 2009.
(Dec 25 2011 9:31AM)
[23]Article: Performances d’un moyen de mesure in situ sur M.O.C.N. Authors: Alain Sergent, Daniel Duret, Nguyen Dinh Son, François Villeneuve
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. La Revue Contrôles Essais Mesures. No: Vol. 22. Pages: 109-113. Year 2008. (Dec 25 2011 9:22AM)
[24]Article: Geometrical Deviations Model for Product Life Cycle Engineering. Authors: Nguyen Dinh Son, Frédéric Vignat, Daniel Brissaud
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Proceedings of the 5th CIRP International Conference on Digital Enterprise Technology
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: ISBN 978-2-7483-4598-8. Pages: 57-74. Year 2008.
(Dec 25 2011 9:26AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn