Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,803,561

 Tiện nghi nhiệt trong một số giảng đường thông gió tự nhiên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn*; Lê Thị Kim Dung
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 84-88;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chất lượng môi trường trong giảng đường có quan hệ với hiệu quả học tập của sinh viên. Thông qua một cuộc khảo sát và điều tra cảm giác nhiệt có quy mô rộng và kéo dài trong suốt hơn 1 năm, nghiên cứu này cung cấp một cái nhìn chân thực về chất lượng môi trường của các giảng đường. Nghiên cứu phát hiện nhiệt độ tiện nghi của số đông sinh viên vào khoảng 28.1 °C, cao hơn khoảng 2 °C so với nhiệt độ tiện nghi trong các công trình có điều hòa không khí. Nghiên cứu cũng cho thấy có tới 29/40 lần khảo sát sinh viên không hài lòng với chất lượng môi trường (quá nóng hoặc lạnh). Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đề xuất các giải pháp thiết kế cải thiện điều kiện tiện nghi cho người học và cải tạo hệ thống giảng đường hiện có.
ABSTRACT
Environmental quality in lecture halls has a clear correlation with the performance of students. Through a comprehensive field survey lasting for more than 1 year, this study provides some insight into the environmental quality of the lecture halls. This study found that comfort temperature of most students was about 28.1 °C, 2 °C higher than that in air-conditioned buildings. The study also showed that in 29/40 surveys students were not satisfied with the indoor environmental quality (too hot or cold). The results of this study are the basis to propose design solutions to improving thermal comfort for students and to outline renovation plans of the existing lecture halls.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn