Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,552

[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2060/QĐ-TĐKT. Năm: 2004-2005.
[2] Giấy chứng nhận "Top 25 hottest articles of the year 2012 on Building and Environment". Số: Elsevier B.V.. Năm: 2013.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[4] Giấy chứng nhận "Top 25 hottest articles on Applied Energy" từ tháng 10/2013 đến 03/2014. Số: Elsevier B.V.. Năm: 2014.
[5] Hướng dẫn sinh viên đạt giải Ba giải thưởng kiến trúc Loa Thành 2015. Số: 18.3.1/GV-GTLT. Năm: 2015.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[7] Hướng dẫn sinh viên đạt giải Hội đồng giải thưởng kiến trúc Loa Thành 2016. Số: 14/2016 – QĐ/HĐGTLT ngày 02/11/2016. Năm: 2016.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[9] Hướng dẫn sinh viên đạt giải Ba giải thưởng kiến trúc Loa Thành 2017. Số: 16/2017 – QĐ/HĐGTLT ngày 01/11/2017. Năm: 2017.
[10] Đã công bố bài báo thuộc danh mục ISI. Số: 6273/QĐ-UBND ngày 3/11/2017. Năm: 2017.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5378/QĐ-BGDĐT. Năm: 2018.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[13] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[14] Hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhì giải thưởng Kiến trúc xanh sinh viên 2019. Năm: 2019.
[15] Scientific research impact: H-INDEX = 11. Số: (by Google Scholar). Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn